Звіти по практиці: Характеристика та аналіз основних фондів підприємства

27.09.2015

Зміст:

Робочий щоденник у економічній практиці 3

Індивідуальні завдання 4

Документація, вивчена за час проходження практики 5

1 Характеристика підприємства ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» 6

2 Аналіз системи економічних показників діяльності ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» 11

3 Характеристика і аналіз основних фондів підприємства 15

6 Аналіз витрат підприємства 29

7 Калькуляція будівельно-монтажних робіт 31

8 Процеси виробництва та реалізації продукції 35

9 Облік та аналіз фінансових результатів діяльності ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» 38

Висновок 43

Список використаної літератури 44

Додаток 45

РОБОЧИЙ ЩОДЕННИК У ЕКОНОМІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Дата Вид роботи Відмітка про виконання

Вивчення установчих документів (статуту, установчого договору), а також вивчення основних видів діяльності ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» Виконано

Вивчення виробничої та управлінської структури підприємства, а також розкриття функцій і посадових обов’язків персоналу

Вивчення бухгалтерської фінансової звітності (ф. №1, ф. №2) і на основі цього складання системи економічних показників та її аналіз проведення Виконано

На основі форми № 1 та додатка до бухгалтерської звітності (форми №5) проведення аналізу основних фондів Виконано

На основі бухгалтерських регістрів проведення аналізу оборотних коштів Виконано

Проведення аналізу трудових ресурсів ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» Виконано

На основі форми № 2 проведення аналізу доходів і витрат Виконано

На основі управлінських документів вивчення методів обліку витрат і вивчення нормативного методу калькулювання продукції, застосовуваного в ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» Виконано

Вивчення процесів виробництва і реалізації продукції. Вивчення роботи відділу збуту Виконано

На основі фінансової звітності, проведення аналізу фінансових результатів і фінансового стану діяльності ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» Виконано

Аналіз складу та динаміки валового прибутку Виконано

Аналіз рівня і динаміки показників рентабельності Виконано

Аналіз забезпеченості запасів джерелами Виконано

Показники фінансової стійкості Виконано

На основі представлених в методичних вказівок завдань, зібрати матеріал для складання звіту практики Виконано

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

I. На період проходження економічної практики

На основі завдань, поданих у методичних вказівках:

1) Вивчити характеристику ЗАТ ПХМИ «Інженерінг»:

— види і масштаби діяльності;

— виробничу та управлінську структуру;

2) На основі фінансової звітності проаналізувати основні техніко-економічні показники діяльності підприємства.

3) Проаналізувати основні фонди підприємства, їх динаміку та рух.

4) Проаналізувати оборотні кошти підприємства.

5) Проаналізувати трудові ресурси підприємства: їх динаміку, структуру та рух

6) Проаналізувати витрати підприємства.

7) Вивчити нормативний метод калькулювання витрат.

8) Проаналізувати фінансові результати та фінансову стійкість підприємства.

II. Навчально-дослідна робота студента під час проходження економічної практики

1) За час проходження практики студент ознайомився діяльністю ЗАТ ПХМИ «Інжинірінг».

2) На основі бухгалтерської фінансової звітності проаналізовано основні економічні показники діяльності підприємства.

3) Підготовлений матеріал для складання звіту і щоденника економічної практики.

ДОКУМЕНТАЦІЯ, ВИВЧЕНА ЗА ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

У ході проходження практики були вивчені

1) бухгалтерська фінансова звітність підприємства за 2006-2008 рр ..

— Бухгалтерський баланс

— Звіт про прибутки і збитки

— Звіт про рух грошових коштів;

— Пояснювальна записка

2) Первинні документи з обліку основних засобів, матеріальних запасів, доходів і витрат тощо).

3) Бухгалтерські та податкові регістри.

Для розкриття особливості функціонування підприємства на ринку вивчений статут підприємства та інші засновницькі документи.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ ПХМИ «Інженерінг»

Статут Закритого акціонерного товариства «Інженерінг» розроблений на основі частини 1 Цивільного Кодексу Російської Федерації, введеної в дію з 01.01.1995 р. і Федерального Закону «Про акціонерні товариства», введеного в дію з 01.01.1996 р.

ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» створено з метою ефективної інтеграції свого науково-технічного, виробничого, творчого і фінансового потенціалу; створення і інших напрямів діяльності, що задовольняють інтереси соціально-економічного розвитку підприємства. Товариство здійснює види діяльності, представлені на малюнку 1.1.

Починаючи з 2006 р. ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» надає інжинірингові послуги. Інжиніринг — подання певного роду послуг фірмою-консультантом (ЗАТ ПХМИ «Інженерінг») фірмі-клієнту при будівництві промислових та інших об’єктів. Вже в 2007 р. інжинірингові послуги склали 23% від усієї діяльності підприємства. Як правило, далеко не всі фірми беруть на себе всю цю діяльність з-за великої складності інжинірингу повного циклу, обмежившись якоюсь її частиною.

ЗАТ ПХМИ «Інженіринг», як інженерно-дослідницькі фірма — вивчає ринки, контролюють монтаж і пуск в експлуатацію обладнання, розробляють технічні процеси і нові матеріали.

Обсяг виконуваних робіт у ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» залежить від замовлень, що надходять від забудовників. Замовниками ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» є підприємства різних сфер діяльності. При здійсненні посередницької, маркетингової, консультаційної та комерційної діяльності в основному клієнтами є малі підприємства та приватні підприємці.

Рис. 1.1. Види діяльності ЗАТ ПХМИ «Інженерінг»

ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» притаманна лінійна організаційна структура. Структура управління ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» представлена на рисунку 1.2.

Апарат управління виробництвом складається з ряду функціональних відділів, які допомагають керівнику ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» вирішувати питання технічного оснащення виробництва, його підготовки, планування, організації праці і заробітної плати, матеріально-технічного постачання, збуту продукції, ведення обліку витрат. Функції відділів ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» визначаються відповідними діючими положеннями.

Головний інженер є першим заступником директора підприємства. Він забезпечує впровадження досягнень технічного процесу в управлінні.

Рис. 1.2. Організаційна структура ЗАТ ПХМИ «Інженерінг»

Відділи та лабораторії класифікуються в залежності від конкретних завдань. Відділ постачання і збуту здійснює постійний контроль якості вступників матеріалів, палива, напівфабрикатів і т. д. Також здійснює постійний контроль за виконанням замовникам робіт (послуг).

Бухгалтерія підприємства забезпечує обробку документів, раціональне ведення бухгалтерських записів в облікових регістрах і на їх основі – складання звітності.

Відділ консалтингових послуг займається оптимізацією управлінських структур підприємств-замовників, допомагають у вирішенні кадрових питань, сприяють в організації збуту.

Перевагами даної системи управління ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» є: чітка система взаємних зв’язків функцій і підрозділів; чітка система єдиноначальності — один керівник зосереджує у своїх руках керівництво всією сукупністю процесів, що мають загальну мету; – ясно виражена відповідальність; швидка реакція виконавчих підрозділів на прямі вказівки вищестоящих.

При цьому даної структури властиві і недоліки: відсутність ланок, що займаються питаннями стратегічного планування; підвищена залежність результатів роботи організації від кваліфікації, особистих і ділових якостей вищих управлінців.

Основними конкурентами ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» є: ТОВ «Будівельні технології», здійснює інформаційно-консалтингові послуги; ЗАТ «Лізинг-М» і ЗАТ «Транс-лізинг», що займається лізингом та інжиніринговими операціями; ЗАТ «Будівельний комплекс», який проводить всі види будівельно-монтажних робіт, Науково-виробничий центр «Гальва», яке здійснює наукові дослідження і розробки в галузі природничих і технічних наук та ін.

Варто виділити «Сильні сторони» діяльності ЗАТ ПХМИ «Інженерінг»:

— надається весь спектр взаємопов’язаних між собою послуг, необхідних клієнту;

— високотехнологічні напрямки пошукових технологій;

— комплексне рішення завдань;

— кваліфікований персонал – стратегічний актив організації.

Оцінка сильних і слабких сторін фірм-конкурентів дозволяє зробити об’єктивні висновки і розробити основні заходи по усуненню слабких і розвитку сильних сторін поведінки ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» на ринку.

Паралельно з основним виробництвом підприємство планує здійснювати комплекс робіт по створенню і освоєнню нових видів продукції і нових технологій. У ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» уважно вивчаються найбільш прогресивні підходи до управління, створені і впроваджені європейськими та американськими експертами в результаті багаторічної практики. Ясне розуміння того, що представляє діяльність тієї чи іншої компанії з точки зору результатів, що дуже важливо при формуванні стратегії підприємства, зокрема для успіху таких довгострокових і ризикованих заходів, як розробка нового продукту

Введення:

7 КАЛЬКУЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

Облік витрат на виробництво будівельних робіт залежно від видів об’єктів обліку може бути організований за позаказному методом або методом накопичення витрат за певний період часу із застосуванням елементів нормативної системи обліку та контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. У ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» застосовується позамовний метод обліку витрат на виробництво. Позамовний облік виробничих витрат акумулює витрати з окремих робіт (акт ф.7в), підрядів і замовленням (або наряд-замовленням). Такий метод калькуляції застосовується тоді, коли будівельно-монтажні роботи здійснюється окремими партіями або серіями або, у відповідності з технічними умовами замовниками.

Вартість виконуваних робіт багато в чому залежить від витрат на будматеріали. Особливо, якщо мова йде про елітних об’єктах, при будівництві або ремонті яких використовують дорогі матеріали. Тому, складаючи кошторис на роботи, організації потрібно закласти в неї певні норми витрати матеріалів. Діюча система ціноутворення і кошторисного нормування в будівництві включає в себе будівельні норми і правила: частина 4 СНиП «Кошторисні норми і правила» та інші кошторисні нормативні документи. Кошторисні нормативи — це узагальнена назва комплексу кошторисних норм, розцінок і цін, що об’єднуються в окремі збірники. Вони використовуються для визначення кошторисної вартості будівництва та реконструкції об’єктів. Головна функція кошторисних норм — визначити нормативну кількість ресурсів, необхідних для виконання тієї чи іншої роботи. Кошторисні норми складають з розрахунку того, що робота виконується в нормальних умовах, не ускладнених зовнішніми факторами.

Розглянемо порядок обґрунтування кошторисної вартості матеріалів ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» на виконання ремонтних робіт для ЗАТ «Рената», згідно укладеного договору. У відповідності з договором ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» повинно було пофарбувати стіни в цеху ЗАТ «Рената» водоемульсійною фарбою. Раніше ці стіни були пофарбовані олійною фарбою. Площа фарбованих стін становить 600 кв. м. Договірна вартість робіт — 55 000 руб. Складаючи кошторис, ЗАТ ПХМИ «Інженерінг» використовувало збірник ГЭСНр-2006-62 «Малярні роботи» (ресурсний метод), затверджений постановою Держбуду Росії від 17 грудня 1999 року N 77. У нормах збірника витрата матеріалів розрахований на виконання усього комплексу робіт, необхідних при повторному фарбуванні раніше пофарбованих поверхонь. Крім того, витрата матеріалів за фарбуванні поверхонь розрахований виходячи з умов їх виробництва з використанням готових складів шпаклівок, ґрунтовок, колеров.

зокрема, при виконанні робіт з фарбування стін водоемульсійною фарбою в комплекс робіт, передбачених ГЭСНр-2006-62, входять такі операції: очищення від забруднень; розчистка відстаючої фарби; розшивання тріщин і щілин; ґрунтування розчином миловара; квача тріщин і вибоїн; шліфування підмазаних місць; шпаклівка розчищених та підмазаних місць; шліфування шпаклівки; друга шпаклівка; шліфування; ґрунтування прошпакльованих і підмазаних місць; флейцевания; шліфування; перша забарвлення; флейцевания; шліфування шкуркою пофарбованої поверхні; друга забарвлення; флейцевания або торцювання. Площа фарбування стін масляними складами визначається за вирахуванням площі отворів по зовнішньому обведенню коробок з додаванням площі забарвлення стовпів, пілястр, ніш, віконних і дверних укосів. Норми витрати на 100 кв. м офарблює поверхні (фарбування водоемульсійним складом поверхонь стін, раніше пофарбованих олійною фарбою з розчищенням старої фарби понад 35%) встановлені в таблиці ГЭСНр 62-16 (для ВАТ «Монтажник») норма 62-16-9):

1) витрати праці робітників-будівельників — 33,89 чол.-ч (середній розряд роботи — 3,1);

2) витрати праці машиністів — 0,16 чол.-ч;

3) машини і механізми: підйомники щоглові — 0,1 маш.-год; автомобіль бортовий — 0,06 маш.-ч;

4) матеріали: 101-9844 — фарби водоемульсійні — 0,071 т; 101-0623 — мило господарське — 5,1 шт.; 101-0620 — крейда мелена — 0,0255 т; 101-1712 — шпаклівка — 0,072 т; 101-1916 — папір шліфувальний — 0,0016 x 1000 кв. м; 101-0639 — пемза — 0,0044 куб. м; 411-1002 — вода — 0,24 куб. м; 101-1840 — малярний клей — 4,02 кг

Виходячи з вищевказаних норм ГЭСНр-2006-62, кошторисна вартість матеріалів, необхідних для виконання роботи (з урахуванням того, що фактична пофарбована площа складає 600 кв. м), була розрахована наступним чином (таблиця 7.1).

Перед початком виконання проектних робіт забудовник оформляє початково-дозвільну документацію і затверджує завдання на проектування із зазначенням конкретних термінів. Проектна документація розробляється в певній послідовності (рисунок 7.1).

Таблиця 7.1

Розрахунок вартості матеріалів по об’єкту і розділів кошторису ЗАТ ПХМИ «Інженерінг»

Коди матеріалів Найменування матеріалу Од. вимір. Кількість Вартість за од. виміряний.матеріалу, руб. Всього кошторисна вартість, крб

2 3 4 5 6 7

101-9844 Фарби водоемульсійні кг. 71х6=426,00 26,00 11076,00

101-0623 Мило господарське Шт. 5,1х6=30,6 2,8 85,68

101-0620 Крейда мелена Кг. 25,5х6 = 153,0 12,9 1973,7

101-1712 Шпаклівка Кг 72х6 = 432,00 33,5 14472,00

101-1916 Папір шлифивальная кв. м. кв. м. 1,6х69,6 45,0 432,00

101-1840 малярний Клей Кг. 4,02х6=24,12 40,2 969,62

Рис. 7.1. Схема складання кошторисної документації

Короткий опис статті: характеристика з практики Продається звіти по практиці 2009 року на тему: Характеристика та аналіз основних фондів підприємства. Ціна 1000 руб. звіти по практиці план зміст

Джерело: звіти по практиці: Характеристика та аналіз основних фондів підприємства

Також ви можете прочитати