Звіт про проходження практики . СтудПроект

05.10.2015

СКЛАДАЄМО ЗВІТ ПО ПРАКТИЦІ
Як скласти звіт практиканта

Як грамотно скласти тлумачний звіт про проходження практики? Як захистити звіт по практиці? Ці питання задають багато студентів після проходження практики. І відповіді тут…

Звіт про проходження практики . СтудПроект
Отже, по закінченні проходження виробничої чи переддипломної практики відбувається її захист. Як визначено в п. 16 «Положення про порядок проведення практики студентів освітніх установ вищої професійної освіти», затвердженого наказом Міносвіти РФ від 25.03.2003 N 1154 (далі ? «Положення»): «форми атестації результатів практики встановлюється навчальним планом вузу з урахуванням вимог ГОС ВПО ». На захист практики студентом має бути представлений наступний комплект документів:

2. Належним чином оформлений студентом щоденник з проходження практики з печаткою діючого підприємства;

3. Характеристика з місця практики (відгук підприємства про роботу студента) або висновок відповідального керівника практики про роботу студента.

4. Звіт про проходження практики, що складається студентом. Однак, іноді в деяких вузиках вимагають, щоб звіт підписав та завірив печаткою організації керівник практики від приймаючої організації і цей момент слід уточнити заздалегідь. Звіт по практиці являє собою аналітично-практичну роботу, яка є сукупністю отриманих результатів самостійного дослідження теоретичних та практичних навичок в період проходження виробничої чи переддипломної практики на підприємстві.

Тепер трохи корисної інформації про складанні звіту практики студента. Як зазначено в п. 15 «Положення»: «форма і вид звітності (щоденник, звіт і т. п.) студентів про проходження практики визначаються вищим навчальним закладом ».

Реклама

Студент подає керівникові практики на кафедру звіт, який складається з:

Вміст або змісту (з позначенням номерів сторінок);

Введення ? у вступі вказується найменування організації, де студент проходив практику, підрозділ, виконувана робота, керівник практики від організації. У Вступі дається обґрунтування актуальності обраної практики, а також здійснюється аналіз фактичних матеріалів, отриманих у процесі проходження практики, формулюються мета і завдання, які практикант ставить і вирішує в процесі виконання звіту. У даному розділі звіту можна використовувати наступні шаблони, застосовуючи такі звороти, як: «вивчити», «ознайомитися», «прийняти участь у…», «скласти», «освоїти» і т. п.:

Основною метою виробничої/переддипломної практики стали збір і аналітична обробка матеріалу, систематизація і закріплення знань отриманих в період навчання.

Для втілення мети виробничої практики були поставлені наступні завдання:

? закріплення теоретичних знань по блоку фахових дисциплін…

? придбати практичні навички роботи…

? отримати уявлення про зміст конкретних видів професійної діяльності…

? формування стійкого інтересу, почуття відповідальності та поваги до обраної професії…

? освоєння навичок роботи…

? розширення професійного кругозору…

? початкова професійна адаптація на робочому місці…

? ознайомлення з основними функціями посадових осіб та завданнями роботи…

? ознайомитися з формами та методами роботи…

? вивчити досвід роботи підприємства (компанії, фірми)…

? отримання уявлення про проблематику професійної діяльності приймаючої організації…

? всебічний аналіз зібраної інформації з метою подальшого вибору оптимальних та обґрунтованих рішень…

? набуття та розвиток навичок роботи в колективі…

? вивчення прийомів управління спільною діяльністю…

? придбати навички з аналізу інформації…

? придбання практичних навичок по розробці та використанню інформаційних технологій…

? ознайомлення з інформаційними системами, інформаційними технологіями і засобами їх забезпечення…

? розвиток елементів професійної кваліфікації, пов’язаних з використанням інформаційних технологій…

? вивчення діючих інформаційних систем…

? вироблення навичок самостійного аналізу результатів роботи

? вивчення документообігу в підрозділах підприємства або організації…

? набуття практичних навичок підготовки оцінки службової документації, навичок роботи з вхідними та вихідними документами…

? навчитися планувати організаційні заходи.

При проходженні виробничої практики були вивчені і проаналізовані:

? структура організації;

? склад вхідної та вихідної документації;

? процес обробки інформації;

? склад та структура технічних засобів автоматизації;

? склад і структура використовуваного програмного забезпечення;

? організація експлуатації технічних і програмних засобів автоматизації;

? технології розробки і впровадження нового програмного забезпечення.

У ході проходження практики були пройдені такі основні етапи, як…

У даній роботі були використані наступні внутрішні матеріали…

У ході підготовки даної роботи вивчені історичні, теоретичні розробки, статистичні джерела, офіційні документи, законодавчі акти…

Структура звіту складається із вступу, 3-х основних розділів, Висновків, Списку джерел і використаної літератури та Додатків.

Основної частини звіту по практиці, яка включає 2 або 3 розділу, у відповідності з поставленими у вступі завданнями. Виклад матеріалу має бути послідовним.

У першому розділі дається коротка характеристика обстежуваного об’єкта ? статус (правове положення) установи, організації, цілі і завдання організації, зв’язки підпорядкованості (система взаємодії з іншими органами управління, господарюючими суб’єктами), коротка історія становлення та розвитку; правила діловодства, принципи організації та основні напрямки діяльності, повноваження приймаючої організації; організаційна структура приймаючої організації; права, обов’язки та функції основних структурних підрозділів (органів управління) і посадових осіб; нормативні документи, що регламентують діяльність приймаючої організації (нормативно-правові акти, локальні правові акти, в тому числі установчі документи, положення про структурних підрозділах, посадові інструкції); короткий аналіз основної діяльності організації (якщо можливо, з побудовою відповідних діаграм, наприклад, динаміки зростання статутного капіталу, динаміки зростання числа клієнтів і т.п.);

У другому розділі викладаються основні методи та прийоми, що використовуються студентами в цілях проведення обстеження організації у цілому і окремих підрозділів і служб, у тому числі аналіз відповідності виконуваних службових (статутними) функцій та завдань. Для цього необхідно вибрати, розробити та обґрунтувати методи вирішення поставлених конкретних завдань;

У третьому розділі аналізується всі зібрані в ході обстеження матеріали (таблиці, схеми, графіки, діаграми і запитальники виносяться в Додаток), а також даються пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства і розраховуються показники ефективності.

Розділи звіту повинні містити такі відомості:

коротка характеристика або опис організації (підприємства), сфери її діяльності і організаційної структури, специфіки відділу, в якому (на якій) студент проходив практику, з описом своїх посадових обов’язків;

опис вивчених в ході практики виробничих процесів та інформаційних технологій, особливості технологічного процесу та інформаційних технологій;

зміст виконаної студентом роботи під час проходження практики, опис розроблених у ході практики проектів, висновки студента про те, якою мірою практика сприяла закріпленню та поглибленню теоретичних знань, придбання практичних навичок, що обумовлює проведення розрахунків, досліджень і експериментів та обґрунтування одержаних результатів, які можуть послужити основою для написання практичної голови випускної дипломної роботи;

які труднощі виникли під час проходження практики;

недоліки і упущення, що мали місце під час проходження навчальної практики, в чому конкретно вони виражалися;

які пропозиції є у студента щодо вдосконалення програми практики;

— інші відомості, що відображають проходження практики студентом.

Висновки. в якому підбиваються підсумки практики, а також перераховуються виконані розділи завдання на практику. У висновку слід відобразити дані про місце та строки практики і детально описати виконану програму практики; дати аналіз найбільш складних і характерних питань, вивчених у цей період, по можливості сформулювати свої пропозиції щодо їх вирішення. У висновку також наводиться перелік висновків за результатами дослідження та дається оцінка ефективності запропонованих методів рішення;

Списку джерел та літератури (у тому числі нормативних та відомчих документів);

Додатків ? до звіту повинні бути прикладені документи, які склав студент або над якими він працював (якщо розміщення цих документів не становить комерційну або державну таємницю). У даному розділі необхідно підібрати приклади документів, які були (могли б бути використані в якості зразків в роботі. До звіту необхідно додати управлінські та планові документи, форми та бланки, що використовуються на конкретному підприємстві чи організації.

Приблизний обсяг звіту про проходження переддипломної практики — 20-30 друкованих сторінок, навчальної і виробничої — 10 друкованих сторінок. Звіт про виробничу практику оформлюється згідно з державним стандартом ГОСТ 7.32-2001 (Звіт про науково-дослідної роботі. Загальні вимоги та правила оформлення).

І всі ці заморочки лише для того, щоб здати звіт по практиці і отримати позитивну оцінку або залік (диференційований залік). Так, згідно з п. 17 «Положення»: «оцінка по практиці або залік прирівнюється до оцінок (заліків) з теоретичного навчання і враховується при підведенні підсумків загальної успішності студентів». Дійсно, звіт по практиці є основним документом студента, що відображає, виконану їм роботу під час практики, отримані ним організаційні і технічні навички та знання. Захист звіту проводиться на кафедрі вузу і приймається керівником практики від університету.

Стандартними критеріями оцінки звіту є:

* рівень теоретичного осмислення студентом практичної діяльності приймаючої організації (її цілей, завдань, змісту, методів);

* якість звіту за підсумками практики;

* ступінь і якість набутих студентом професійних умінь;

* рівень професійної спрямованості висновків і рекомендацій, зроблених студентом в ході проходження практики.

Короткий опис статті: характеристика на студента що проходив практику Як правильно оформити доповідь практиканта? звіт,доповідь,скласти,оформити,виконати

Джерело: Звіт про проходження практики | СтудПроект

Також ви можете прочитати