Звіт по практиці

03.10.2015

Звіт по практиці

Звіт по практиці

Звіт по практиці – це практична науково –дослідна робота. Являє собою звід практичних знань отриманих безпосередньо на об’єкті практики (в організації). Метою проходження практики є самостійне, практичне дослідження, придбання на практиці практичних знань і закріплення теоретичного матеріалу. Звіт по практиці, як науково-дослідну роботу можна класифікувати на: ознайомчу або навчальну, виробничу, переддипломну .

Науково-дослідницьку роботу у вигляді звіту з практики пишуть кілька разів під час всього періоду навчання, на 2 курсі це обліково-ознайомча практика, на 3-4 курсі студенти проходять виробничу практику або переддипломну, якщо мова йде про диплом бакалавра. І на 4-5 курсі переддипломну. Остання є базою для накопичення матеріалу і підготовкою до дипломного проекту.

Завдання звіт по практиці видається на кафедрі вашого навчального закладу, також індивідуальне завдання на практику узгоджується з викладачем, який буде перевіряти науково-дослідну роботу.

Студент направляється на практику від навчального закладу, а також може самостійно обирати місце проходження практики (за місцем роботи). При цьому написавши відповідну заяву на кафедру вузу

Метою проходження практики є самостійне, практичне дослідження, придбання на практиці практичних знань і закріплення теоретичного матеріалу.

Стадії підготовки і проходження практики:

1. Сходити на кафедру і отримати у методиста завдання і методичні вказівки по практиці. Матеріал для проходження практики — це: методичні вказівки, бланки: щоденник з проходження практики, бланк для відгуку-характеристики, бланк з індивідуальним завданням, яке треба узгодити з викладачем з практики, направлення на практику з кафедри в організацію.

2. В ході проходження практики студент набуває практичних знання і закріплює теоретичний матеріал, отриманий раніше в ході навчання.

3. На практиці в організації студент знайомиться з загальною організацією роботи підприємства, при цьому вивчаючи, вид діяльності, мети, завдання, вироблену продукцію або послуги, вивчає організаційну структуру, проводить аналіз основних фінансових показників, далі згідно з індивідуальним завданням, виданого викладачем проводить аналіз конкретного об’єкта або декількох об’єктів.

4. У висновках студент дає рекомендації або визначає шляхи вирішення проблем організації за індивідуальним завданням або в цілому по організації.

5. В кінці практики студент повинен зібрати всю отриману інформацію під час проходження практики та написати звіт. Приклад звіту

6. Далі заповнити бланк щоденника Приклад щоденника

7. Керівник підрозділу на підприємстві, в якому студент проходив практику, повинен написати відгук-характеристику на бланку, виданому в навчальному закладі, скріпити відгук своїм підписом і печаткою організації. Відгук — характеристика є обов’язковим додатком до звіту з практики. Відгук, як правило, містить: загальну оцінку роботи студента під час проходження практики, оцінку виявлених знань і умінь, ділових якостей, дотримання трудової дисципліни. Приклад відгук-характеристика

8. Здати звіт на кафедру вчитель.

9. Підготується до захисту. захистити звіт і дістати оцінку.

Короткий опис статті: характеристика з практики

Джерело:
Звіт по практиці

Звіт по практиці

Тематичний Рубрикатор

Замовити звіт по практиці

Всім відомо, що після того, як студент пройшов практику на підприємстві, у визначений строк він повинен надати докладний звіт по практиці щодо діяльності, яку практикант виконував у процесі оволодіння практичними навичками майбутньої професії. Такий звіт являє собою докладний опис індивідуального застосування отриманих теоретичних навиків на практиці. Він є важливою сходинкою перед написанням випускної роботи і, як правило, стає його практичною частиною.

Місце для проходження практики може бути надано Внз, або ж студент самостійно його вибирає залежно від власних уподобань. У будь-якому випадку звіт про практику повинен бути наданий у навчальний заклад вчасно і в повній відповідності з встановленими вимогами. У разі відсутності звіту практиканта або його незадовільної оцінки студент може бути направлений на практику повторно.

Замовлення звіту по практиці

Порядок організації практики та її проходження.

Загальні завдання, що стоять перед студентом:

а) пройти практику відповідно до вимог Державного освітнього установи.

б) підвищити свої знання у майбутній професії, обраної студентом при вступі.

в) поставитися до практики з повною відповідальністю.

При проходженні практики перед студентом ставиться цілі:

• закріпити отриману теорію на практиці,

• поліпшити знання з фахових дисциплін,

• отримати необхідні навички й уміння за фахом,

• зібрати всі необхідні матеріали для випускної роботи,

• написати звіт по практиці з аналізу звіт по практиці в компанії),

• скласти план практики (звіт з практики введення) звіт по практиці повинен складати 20-25 сторінок друкованого тексту,

• закріпити знання, отримані на практиці,

• вести щоденник проходження практики.

Для студента всі види практики є обов’язковими, практика буває:

— навчальна практика;

— виробнича практика,

— переддипломну практику.

Навчальна практика є майбутньою професійною діяльністю студента. Місце проходження, як правило, визначається керівником. Основними завданнями практики студента:

• отримання першого досвіду у майбутній професії;

• знайомство з майбутньою діяльністю, професією;

• знайомство зі специфікою майбутньої професії;

• ознайомлення з принципами організації, роботою в даній організації;

• ознайомлення з діяльністю законодавчої та виконавчої влади;

• з механізмом правового регулювання, розширення професійного кругозору.

Виробнича практика є необхідною практикою для студента практикою. Виробнича практика включає в себе:

* спеціалізована

* переддипломна

Спеціалізована — є складовою частиною основної освітньої програми за фахом. Місце проходження спеціалізованої практики — студентська громадська юридична консультації Університету. Такою консультацією може бути адміністрація, представницькі органи місцевого самоврядування, територіальні підрозділи федеральних органів, банки, адміністрації округу. Також це можуть бути міжнародні організації, туристичні організації, податкові інспекції, суд, прокуратура, органи МВС і т. д.

Завданнями спеціалізованої практики засвоїти та закріпити отримані знання з дисциплін навчального плану. Придбати навички професійної діяльності, навчитися працювати самостійно обраної професії, вміти приймати рішення.

Переддипломна практика — є завершенням виробничої практики. Практика проводиться після того, як студент засвоїв первинний матеріал. Практика проводиться в цілях організації наукових досліджень по темі випускної кваліфікаційної роботи, а також підготовки студентів до професійної діяльності.

Переддипломна практика, включає в себе деякі вимоги від студентів:

  • закріпити знання, отримані в процесі навчання теорії освітньої програми;
  • застосувати досвід та навички отримані в ході попередніх практик;
  • зібрати та обробити інформацію необхідну для роботи;
  • написати щоденник про проходження практики;
  • звіт з практики (звіт про переддипломної практиці в банку, звіт по практиці юридичний відділ, звіт по практиці юриспруденція).

Також має бути звіт керівника практики. Також не забути про щоденник з переддипломної практики юриста.

Спеціальна педагогічна практика організовується при отриманні студентом

додаткової кваліфікації «Викладач». Педагогічна практика проводиться в

освітніх установах, як правило, це школи також можуть бути дитячі літні табори або табору при школі.

Майбутнього викладача також не варто забувати про щоденник проходження практики (щоденник проходження практики в школі, щоденник проходження практики в літньому таборі). Звіт звіт по практиці психолога, літня практика в таборі звіт, звіт по практиці дитячий садок, звіт педагогічної літньої практики).

Основними завданнями спеціальної педагогічної практики є:

* закріплення отриманих теоретичних знань у галузі педагогіки і

психології;

* одержання знань про види професійної педагогічної діяльності, про

викладацького навантаження;

* набуття навичок викладання правових дисциплін;

* отримання та розвиток навичок ведення навчальної, виховної та викладацької роботи.

Терміни проведення практики на денному відділенні — у 6 семестрі

на заочному відділенні — у 8 семестрі;

Спеціалізована практика проводиться:

— на денному відділенні — протягом навчального року (7 — 8 семестр)

— на заочному відділенні — у 10 семестрі;

— переддипломна — на денному відділенні — у 9 семестрі.

— на заочному відділенні — у 11 семестрі.

Практика проводиться в різний час року і триває теж в залежності від того на якому ви курсі, спеціальність, заочне це відділення, денний. На проходження практики впливає багато факторів. На денному відділенні навчальна практика може проводитися в літній період або поєднуватися з навчальним процесом. Спеціалізована практика проводиться або в літній час, або поєднується з навчальним процесом. Переддипломна, проводиться з відривом від навчального процесу, після закінчення теоретичного навчання. На заочному відділенні всі практики проводяться в літній період. Студентам, які суміщають навчання з роботою за спеціальністю, час роботи зараховується в строк проходження спеціалізованої та переддипломної практики.

Організація практик повинна бути спрямована на навчання студентів, освоєння на практиці матеріалу.

Учасниками і керівниками практики, як правило, є студент, викладач вузу і приймаюча сторона (організація).

Для початку практики студенту необхідно мати документи: договір вузу з приймаючою стороною, напрям в цю організацію, програма практики, щоденник для проходження практики та завдання.

Основні обов’язки і функції викладача або керівника практики.

— відповідати за організацію відповідної практики;

— контролювати дотримання відведених строків для практики,

— встановити зв’язок з керівником практики від організації та спільно з ними скласти робочу програму проведення практики;

— розробити індивідуальні завдання;

— брати участь у розподілі студентів по робочих місцях;

— організувати своєчасне проведення зборів, на якому здійснюється інструктаж студентів про порядок проходження практики;

— видати студентам направлення на практику;

— видати роздатковий матеріал (щоденники практики, програми, титульного аркуша звіту, бланка відкликання — характеристики);

— надавати методичну допомогу студентам при проходженні практики.

— оцінити результати пройденої практики;

— підготувати підсумковий звіт за результатами практики.

З боку організації призначається фахівець, який керує практикою. Основне завдання такого керівника організувати практиканту вивчення діловодства. Планувати заходи для ведення щоденника студента, скласти план проходження практики в організації. Також керівник повинен ознайомити студента з документами і матеріалами. Керівник зобов’язаний регулярно підбивати підсумки виконаної роботи і уточнювати наступні завдання. Також контролювати ведення щоденника, об’єктивно оцінює результати роботи.

Керівник практики від підприємства, організації буде зобов’язаний вивчити рівень підготовки студента, його ділові якості, психологію практиканта, рівень знань і освоєння навичок.

По закінченні практики керівник практики від організації підводить її підсумки і складає відгук (характеристику) на студента, яка затверджується керівником організації (органу).

При направленні студента на практику, він зобов’язаний:

— з’явитися на установчі збори, що проводиться керівником практики,

— отримати направлення на практику і всю необхідну документацію;

— ознайомитися з програмою практики;

— прибути на місце проходження практики;

— підтримувати у встановлені дні контакти з викладачем-керівником

практики;

— дотримуватися режиму роботи,

— виконувати програму практики;

— регулярно вести облік виконання програми практики в щоденнику і накопичувати

матеріал для складання звіту за підсумками практики;

— підготувати звіт за підсумками практики.

Тривалість робочого дня студентів при проходженні практики в організаціях становить залежно від віку студента, для студентів у віці від 16 до 18 років-не більше 36 годин на тиждень, віком від 18 років і старше не більше 40

годин на тиждень. З моменту зарахування студента на практику в якості практиканта на нього поширюються правила охорони праці та правила внутрішнього розпорядку, що діють в організації.

При закінченні практики студент повинен здати на кафедру готовий звіт з практики, щоденник проходження та характеристику з місця проходження практики.

Переддипломна практика на підприємстві звіт, звіт з інформаційної практики пише безпосередньо сам студент. Переддипломна виробнича практика передбачає збір необхідних документів для закінчення проходження практики і перегляду їх викладачем. Звіт студента про проходження практики, зміст практики залежить від теми і предмету, що вивчається студентом.

Студенту необхідно бути самостійним, ініціативним, складати щоденник практики і звіт. Правила ведення щоденника єдині для всіх практик. У щоденнику студент відображає виконану роботу у суворій відповідності з індивідуальним завданням проходження практики.

Щоденник практики включає в себе:

* титульний аркуш,

* календарний план проходження практики,

* перелік матеріалів, зібраних під час практики.

По закінченню практики щоденник підписується керівником від приймаючої організації. Щоденник ведеться у загальній зошиті, сторінки щоденника практики нумеруються

арабськими цифрами. Записи про виконану роботу вносяться в щоденник практики щодня. За підсумками практики оформлюється письмовий звіт, який складається індивідуально кожним студентом на основі отриманих студентів матеріалів в період практики.

При написанні звіту з практики потрібно дотримуватися послідовності: титульний лист, короткий аналіз роботи, висновки, зауваження та пропозиції. Також звіт повинен вмістити в собі документи (копії), які були підготовлені студентом у період практики. Обсяг звіту повинен становити не менше 10 — 15 друкованих сторінок.

Студенти, чиї звіти оформлені неповно і недбало до захисту практики не допускаються.

Від організації за підсумками практики студента видається характеристика — відгук.

У звіті висвітлюються питання, передбачені програмою практики (звіт, у міру потреби, ілюструється схемами, його оптимальний обсяг навчальної практики 3 — 4 сторінки друкованого тексту, виробничої та переддипломної практиці 8 — 10 сторінок).

Підведення підсумків практики. Строки захисту практики встановлюються кафедрою, яка відповідала за її організацію.

Викладач-керівник практики оцінює підсумки практики на основі поданих йому документів і пояснень студента.

Захист практики відбувається у формі вільної співбесіди. Студент повинен вміти аналізувати отримані матеріал, який викладено їм у щоденник і звіт по практиці, дати обґрунтування прийнятих ним рішень у період практики, їх законність.

Вільно відповідати на всі питання по суті звіту. При оцінці практики враховується зміст і правильність оформлення студентом щоденника та звіту з практики береться до уваги характеристика — відгук з місця практики.

Захист практики відбувається залежно від того, в якому навчальному закладі ви вчитеся. Якщо це коледж з вас не будуть вимагати, так як в інституті, відповідно можуть просто взяти документи, які ви приготували і все, а сама оцінка ставиться на розсуд викладача, він відштовхується від вашої успішності за рік. В інституті все відбувається значно складніше, здача буде схожа на захист диплома, але якщо ви улюбленець вам нема чого бояться. Звіт з переддипломної практики студенти захищають разом з дипломною роботою. Головне добре підготуватися.

Оцінка по практиці проставляється викладачем у екзаменаційній відомості та заліковій книжці студента.

Студенти, незадовільно пройшли практику, запрошуються на засідання кафедри. Якщо студент не виконав програму практики, він відправляється повторно на проходження.

Студенти, які не виконали без поважної причини вимоги програми практики або отримали незадовільну оцінку, відраховуються з університету, як такі, що мають академічну заборгованість. Студент, який не виконав програму практики, не допускається до складання державних екзаменів і захисту випускної кваліфікаційної роботи.

До звіту по практиці додаються: титульний аркуш звіту, обкладинка щоденника, щоденник, студент (вказати Ф. В. О. повністю), спеціальність, курс, група, форма навчання. Керівник практики від інституту (вказати Ф. В. О), вчений ступінь, звання. Місце практики (вказати найменування організації, адреса, контактні телефони).

Також повинні бути вказані:

-керівник практики від організації (вказати Ф. В. О), його посада;

-терміни практики і календарний план;

-дати і короткий зміст роботи практиканта;

-підпис керівника практики від організації;

-характеристика студента з місця проходження практики.

Характеристика складається на студента по закінченню її керівником практики від організації. У характеристиці вказується прізвище, ініціали студента, місце проходження практики, час проходження. У відгуку мають бути вказані якість і ставлення студента до даної практики, виконання завдань, оцінка цілеспрямованості студента. Керівник практики в організації повинен оцінити професійні якості практиканта, відповідальність до роботи, придатність. Характеристика оформляється на бланку організації та підписується керівником практики від організації. Наприкінці характеристики ставиться печатка організації.

Як зібрати і скласти матеріали виробничої та навчальної практики, якщо ви пропустили практику, або були на ній всього пару днів. Виробнича практика бухгалтера, виробнича практика юриста, виробнича практика економіста, вимагає уважності і віддачі з боку студента, особливо якщо вона у Вас перша в житті. Часто студенти і молоді фахівці задають питання: як написати звіт по виробничій практиці. Як писати щоденник з виробничої практики. Виробнича практика звіт економіста, виробнича практика з бухгалтерського обліку вимагає не один день кропіткої роботи замість відпочинку. Бухгалтерський звіт по виробничій практиці, можливо написати якщо весь рік ви не пропустили жодного заняття у вузі.

Купити готовий звіт по практиці Ви можете, відправивши запит через форму зворотного зв’язку .

У заявці обов’язково вкажіть код звіту, який Ви хочете купити або замовити.

Звіт з практики на замовлення

Короткий опис статті: характеристика з практики

Джерело: Звіт по практиці

Також ви можете прочитати