Зразок претензії про повернення боргу .

05.10.2015

Зразок претензії про повернення боргу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автосервіс»

88000, Закарпатська обл. м. Ужгород,

вул. Промислова, буд. 5

ПРЕТЕНЗІЯ №1

про повернення боргу

Між ТОВ «Інвестор» та ТОВ «Автосервіс» 15.05.2012 р. було підписано договір підряду №1 на виконання підрядних робіт на об’єкті: «Будівництво автосервісу в м. Ужгород» (надалі за текстом Договір). Згідно даного договору у липні 2012 р. вами було погоджено та підписано Акт приймання виконаних підрядних робіт на суму 150000,00 (сто п’ятдесят тисяч) грн. Згідно даного Акту приймання виконаних підрядних робіт вами частково проводилася оплата виконаних робіт. Однак, на сьогоднішній день сума заборгованості згідно вищевказаного Договору та Акту складає 80000,00 (вісімдесят тисяч) грн.

Згідно п. 3.2.1. Договором ТОВ «Інвестор» має право про тримувати плату за викон ані обсяги підрядних р об іт у розм і рах i в терм ін і передбачен і цим Договором.

Згідно п. 3.3.4. Договором ТОВ « Автосервіс » зобов’язувалось із платити ТОВ «Інвестор» варт ість виконаних пі дрядни х р про і т за цим Договором у порядку та в обсягах, передбачених oz ділом 4 Договором.

Відповідно до п. 4.2. Договору оплата за Договором здійснюється Замовником — ТОВ «Автосервіс» платіжними дорученнями на поточний рахунок Підрядника — ТОВ «Інвестор» в національній валюті України з урахуванням фактично виконаних обсягів підрядних робіт на підставі Актів виконаних робіт протягом п’яти банківських днів з дня підписання актів виконаних робіт.

Згідно п. 7.1.2. Договором за невчасне здійснення розрахунків ТОВ «Автосервіс» сплачує ТОВ «Інвестор» пеню в po зм ipi подвійної облікової ставки НБУ від суми нездійсненого платежу на користь Пірядника за кожен день прострочення.

Відповідно до розділу 8 Договору п ри вінік ненні м і ж Сторонами c п op ів та розб і жностей за цим Договором Сторони зроблять усе необх ід не для врегулювання c п opi в та розб і жностей шляхом переговор і ст. Спори та розб і жност і у рамках цього Договору, врегулювання яких Сторони не можуть досягти шляхом переговорів. передаються на розгляд господарського суду. При розгляд і c п opi в м і ж Сторонами застосову є ться матер і альне i процесуальне право Укр аїни .

Згідно п. 2 ст. 625 ЦК України б оржник, який прострочивши виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора. зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором. або законом.

Згідно ст. 629 ЦК України д оговір є обов’язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 886 ЦК України у разі невиконання або неналежного виконання замовником обов’язків за договором будівельного підряду він сплачує підрядникові компенсацію. встановлену договором. або законом, та відшкодовує збитки у повному обсязі, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з його вини.

Відповідно до вищевикладеного вважаємо, що грошові зобов’язання за Договором вами порушено, а тому просимо розглянути дану претензію та сплатити суму боргу в розмірі 80000,00 (вісімдесят тисяч) грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інвестор» в АТ «Банк» МФО 000000, № 00000000000000, Код ЄДРПОУ 00000000.

У разі несплати вами боргу ми також наполягатимемо на сплаті ТОВ «Автосервіс» штрафних санкцій на користь ТОВ «Інвестор» у розмірі 32937,24 (тридцять дві тисячі дев’ять п’ятсот тридцять сім гривень 24 коп.).

До претензії додається розрахунок штрафних санкцій.

Договір підряду, ціна договірна та акт виконаних робіт знаходяться у ТОВ «Автосервіс», так як ви є стороною договору, та вами був отриманий другий примірник даних документів.

Директор_____________Русий П. П.

Короткий опис статті: характеристика зразок …Товариство з обмеженою відповідальністю. ІНВЕСТОР.88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул.Райська,5.Тел. (0312) 00-00-00, e-mel:Investor@ рost. .. вих. №3 від 15 березня 2014 р… …..Товариство з обмеженою відповідальністю … борг, претензія, зразок претензії про повернення боргу, адвокат

Джерело: Зразок претензії про повернення боргу |

Також ви можете прочитати