Зразок характеристики на працівника. Види характеристик

02.10.2015

Що таке характеристика на працівника? Приклади заповнення і готові бланки

Зміст

Зразок характеристики на працівника. Види характеристик

Діяльність кожного підприємства підпорядкована суворим правилам і порядкам. Існують документи, які несуть важливу функціональне навантаження, і в теж час для них не передбачено єдиних правил складання та обліку. До них відноситься характеристика на працівника. Кожному керівнику неодноразово доводиться стикатися з необхідністю складання цього документа. Основні правила заповнення та зразки характеристики на працівника можна знайти в статті.

Якщо на підприємстві є відділ кадрів, складання цих документів вважається їх функціональним обов’язком. В даний час досить поширена практика написання характеристик. Вона склалася, грунтуючись на багаторічному досвіді. Хоча характеристика не є обов’язковим документом у діловодстві, вона потрібна для ухвалення рішення з багатьох питань.

Об’єктивна та неупереджена оцінка особистості дає можливість більш точно оцінити кожного співробітника за його професійним і особистим якостям. Складання характеристики відповідальний і важливий процес. Вона може позитивно або негативно впливати на долю співробітника підприємства. Застосування її широко: від прийому на нове місце роботи до суду.

Види характеристик

Характеристики прийнято ділити на два види зовнішні і внутрішні. У назві закладено принцип їх застосування. В межах підприємства використовують внутрішні характеристики. Їх цілі і завдання спрямовані на визначення найкращої кандидатури:

 • для прийняття рішення про переміщення працівника по кар’єрних сходах;
 • для переведення з одного підрозділу підприємства в інше;
 • для оголошення подяки і преміювання;
 • для інших випадків, коли потрібне якісне порівняння працівників організації.

Для визначення ступеня провини і виборі покарання для порушника трудової дисципліни, керівник підприємства має право вимагати характеристику у безпосереднього начальника працівника. На її основі робляться висновки щодо подальших заходів. Характеристика на працівника, яка складається для пред’явлення в інші організації, називається зовнішньою. Вона може складатися, як на прохання працівника із зазначенням установи, куди вона потрібна, так і на вимогу сторонніх організацій. До їх числа відносяться:

 • банки (при видачі кредитів);
 • військкомати (при призові на військову службу);
 • муніципальні державні органи (у разі необхідності).

Зазвичай на підприємствах, які в своєму штаті мають відділу кадрів, встановлюються єдині правила написання характеристик. Для кожного виду завіряється перелік пунктів, з яких вона буде складатися. Фіксується зовнішній вигляд документа. Встановлюється порядок складання та зразок характеристики на працівника.

Окремо варто торкнутися питання про надання характеристики на вимогу суду. Вона необхідна для складання психологічного портрета порушив закон особи. В разі притягнення працівника до кримінальної або адміністративної відповідальності суд може зробити запит щодо надання відомостей, що характеризують особу, яка притягається до відповідальності співробітника. У цьому випадку до документа ставляться з особливою увагою, щоб не нашкодити обвинуваченому. Найкраще писати її в тісній співпраці з адвокатом або обговорити зміст з співробітником, на якого вона буде складатися. Бланк характеристики для суду можна скачати нижче.

Як скласти характеристику?

Зразок характеристики на працівника. Види характеристик

При відсутності обмежень за формою і структурі оформлення характеристик, все ж прийнято дотримуватися деяких правил. Документ слід друкувати на аркушах формату А4, бажано на фірмових бланках підприємства. Складати документ слід безпосередньому начальнику працівника або особі, уповноваженій штатним розкладом. Характеристика в обов’язковому порядку повинна бути завірена печаткою організації та підписом керівника.

Як правило, структура документа складається з наступних розділів:

 • титульної частини (заголовка) — у ній вказують реквізити організації, дату написання і назва документа;
 • першого розділу (абзацу), де слід вказати дані про працівника — його прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, наявне утворення;
 • другого розділу, де характеризують трудову діяльність на підприємстві; заносять дату працевлаштування, потім основні етапи просування по службовій драбині, перераховують найбільш важливі успіхи;
 • третього розділу, де вказують відомості про отримані заохочення і накладені стягнення;
 • четвертого розділу, де дають характеристику особистих якостей співробітника; приділяють увагу його характеру, здатності до взаємодії з іншими співробітниками, культурі спілкування; дається оцінка професійних навичок і ступеня компетенції при виконанні функціональних обов’язків; розглядаються ділові якості; оцінюється працездатність (слід відзначити активність і здатність взяти на себе відповідальність при організації робочого процесу);
 • п’ятого розділу, де вказується місце призначення характеристики у разі подання в сторонні організації.

Щоб краще зрозуміти, як написати характеристику приклад бланка можна скачати нижче. Він містить основну структуру документа. Можна внести в нього необхідні відомості і роздрукувати.

Позитивні і негативні характеристики

В залежності від переслідуваних цілей характеристики можуть бути позитивними і негативними. Їх забарвлення пов’язана з завданнями, які переслідуються при складанні. Об’єктивна оцінка позитивних якостей працівника може знадобитися в тих випадках, коли мова йде про нагородження або призначенні на вищу посаду. При складанні зазвичай виділяються найбільш характерні якості, які представляють співробітника в кращому світлі.

Коли характеристика використовується для внутрішніх цілей підприємства, слід якомога ширше розкривати якості працівника. Важливо підкреслити відповідність вимогам, прийнятим в організації.

Для надання позитивної характеристики в сторонні організації нерідко співробітники відділу кадрів радяться з працівником з приводу того, які якості слід відзначити в першу чергу. Складається вона з тим же правилам, що були розглянуті вище.

На відміну від позитивної характеристики, негативна несе в собі протилежне значення для працівника. У ній зазвичай співробітник розглядається з негативної точки зору. Вся діяльність працівника на підприємстві проходить ретельний аналіз для виявлення випадків порушення ним вимог адміністрації. У негативній характеристиці береться до уваги мета її написання — конструктивна оцінка негативних дій.

Якщо вона складається для внутрішнього використання і буде підставою для накладення стягнення, то необхідно розкрити ті якості працівника, які будуть найбільш характерні для даного порушення. Такий документ оформляється за встановленою формою. Різниця лише в тому, що тут повинні бути розкриті особисті та професійні якості з точки зору негативного впливу на робочий процес. Розглянемо зразок негативної характеристики на працівника, складений на основі бланка, який можна завантажити вище. Титульну частину опустимо, перейдемо відразу до основної частини:

«Петров В. В. працює в ТОВ «Старт» на посаді менеджера.

За період з 01.02.2014 року зарекомендував себе як фахівець, постійно порушує терміни виконання поставлених завдань. Показав себе як не ефективний керівник, не надавав належної уваги до потреб підлеглих.

За період роботи з 01.01.2014 по 01.01.2015 року має дисциплінарні стягнення у виді строго догани за порушення трудової дисципліни, оголошеного відповідно до наказу за номером 22 від 10.01.2014 року. Має неодноразові зауваження за виявлену недбалість при виконанні покладених на нього посадових обов’язків.

На роботі характеризується як людина безвідповідальний і не цілеспрямований. Не бере участь у громадському житті колективу.

дана Характеристика за місцем вимоги.»

Як видно з прикладу, в негативній характеристиці зазначаються ті ж пункти, що і в позитивною. З тією лише різницею, що вони розглядаються з негативної сторони. Для підприємства складання негативної характеристики теж є неприємним моментом, не кращим чином відбивається на його іміджі (особливо, якщо вона виходить за рамки організації). З цієї причини найчастіше вона використовується всередині організації з метою понизити працівника в посаді або для визначення тяжкості покарання.

Характеристика атестації працівника

Зразок характеристики на працівника. Види характеристик

На багатьох підприємствах регулярно проводиться атестація працівників. Метою її є оцінка ефективності діяльності окремого працівника, якого-небудь відділу або керівника підрозділу. Атестація проводиться за встановленими на підприємстві правилами та у визначені внутрішнім розпорядком терміни. Також можливе її проведення для більш пильного вивчення питання про відповідність працівника займаній посаді, його переведення на вищу посаду, присвоєння кваліфікації та в інших випадках за розпорядженням керівника підприємства.

Зазвичай на підприємствах встановлюють стандартні форми для характеристики атестації. У них зазначають такі відомості:

 • характеристику працівника з точки зору виконання чи невиконання ним службових обов’язків;
 • відомості про відповідність професійної освіти займаній посаді, а також відповідність окладу та заробітної плати з присвоєною кваліфікацією;
 • оцінка діяльності працівника в період між проведеними атестаціями;
 • загальна оцінка роботи працівника за якістю виконуваної роботи відповідно до вимог і наявними у нього кваліфікацією та освітою.

Відповідальним працівником за проведення атестації на підприємстві найчастіше призначають безпосереднього начальника працівника. Він оцінює співробітника за наведеними вище параметрами. Для більш точної та наочної оцінки характеристики кожного співробітника може використовуватися бальна система. Після завершення аналізу діяльності підбивають підсумок і виносять необхідне рішення.

Характеристика для нагородження

Зміст і форма характеристики для нагородження працівника не має строгих правил і складається за загальними принципами. Але є певні винятки. До них відносяться характеристики, які потрібні для рішення про нагородження державними нагородами. Вони пишуться в суворій відповідності з Держстандартом P 6.30-2003, так як є офіційним документом. Головною рисою подібних характеристик можна назвати увагу, яка приділяється раніше отриманих нагород і перерахуванню численних заохочень.

Написання характеристики пов’язане з безліччю аспектів етичного спрямування. Не секрет, що в більшості випадків, коли на підприємство приходить запит на співробітника, у відділі кадрів просто відписуються. Надається шаблонний відповідь, який ніякого відношення до працівника не має. Вони позбавляють працівника об’єктивної оцінки його діяльності і особистості.

У теж час не можна сказати, що в характеристиці повинна бути вказана тільки, правда. Це не зовсім вірно. Правда — річ суб’єктивна і може трактуватися по-різному в залежності від ситуації. Ось і виходить, що написати характеристику не так вже й легко, як здається на перший погляд. З цієї причини при складанні характеристики потрібно знайти правильний баланс між правдою і об’єктивністю.

Звільнення працівника «за власним бажанням»

Зразок характеристики на працівника. Види характеристик

Короткий опис статті: характеристика на працівника Види характеристик. Позитивні і негативні характеристики. Як скласти характеристику у різних випадках характеристика на працівника зразок

Джерело: Зразок характеристики на працівника. Види характеристик

Також ви можете прочитати