Розрахунок лікарняного листа в 2016 році. Які зміни?, Податковий портал

16.02.2017

Завантажити:

Попередній перегляд:

Робоча програма гуртка з англійської мови для 1 класу

«Англійська для початківців»

Робоча програма з англійської мови являє собою цілісний документ, що включає наступні розділи: пояснювальну записку; навчально-тематичний план, основний зміст з приблизним розподілом навчальних годин з основних розділів курсу; вимоги до рівня підготовки, закінчують 1 клас, календарно-тематичне планування, перелік навчального обладнання і наочних посібників для проведення занять.

1.Пояснювальна записка

Дана програма складена на основі федерального компонента Державного освітнього стандарту загальної освіти, “Зразкових програм початкової, основної і середньої (повної) загальної освіти. Іноземні мови», навчального плану школи. Забезпечує виконання вимог Федерального компонента державного стандарту загальної освіти. Курс «Англійська для початківців» призначений для учнів 1 класів загальноосвітніх установ. Курс передбачає знайомство з англійською мовою як іноземною мовою, розучування простих граматичних структур, а також лексики, необхідної для спілкування мовою починають вивчати іноземну мову. Програма включає теми, передбачені компонентом державного стандарту з іноземних мов. Програма гуртка розрахована на 1 годину в тиждень (з 2 по 4 чверть), тобто 24 години на рік згідно з навчальним планом школи.

Загальна характеристика навчального предмета

Навчаються даного віку характеризуються великою сприйнятливістю до оволодіння мовами, що дозволяє їм оволодівати основами спілкування на новому для них мовою з меншими затратами часу та зусиль у порівнянні з учнями інших вікових груп.

У свою чергу, вивчення іноземної мови сприяє розвитку комунікативних здібностей молодших школярів, що позитивно позначається на розвитку мовлення учнів рідною мовою; розвитку їх пізнавальних здібностей; формування предметних результатів.

Діяльнісний характер предмета «Іноземна мова» відповідає природі молодшого школяра, що сприймає світ цілісно, емоційно і активно. Це дозволяє включати іншомовну мовленнєву діяльність на інші види діяльності, властиві дитині даного віку (ігрову, естетичну тощо) і дає можливість здійснювати різноманітні міжпредметні зв’язки.

Основне призначення іноземної мови полягає у формуванні комунікативної компетенції, тобто здатності і готовності здійснювати іншомовне міжособистісне і міжкультурне спілкування з носіями мови.

Англійська мова як навчальний предмет характеризується:

    межпредметностью (змістом промови іноземною мовою можуть бути відомості з різних областей знання, наприклад, літератури, мистецтва, історії, географії, математики та ін); багаторівневістю (з одного боку, необхідно охопило її використання різними мовними засобами, соотносящимися з аспектами мови: лексичним, граматичним, фонетичним, з іншого – вміннями в чотирьох видах мовленнєвої діяльності); багатофункціональністю (може виступати як мета навчання і як засіб набуття знань в самих різних областях знання).

Будучи суттєвим елементом культури народу – носія цієї мови і засобом передачі її іншим, іноземна мова сприяє формуванню у школярів цілісної картини світу. Володіння іноземною мовою підвищує рівень гуманітарної освіти школярів, сприяє формуванню особистості та її соціальної адаптації до умов постійно мінливого полікультурного, полиязычного світу. Іноземна мова розширює лінгвістичний кругозір учнів, сприяє формуванню культури спілкування, сприяє загальному мовленнєвому розвитку учнів. В цьому проявляється взаємодія всіх мовних навчальних предметів, сприяють формуванню основ філологічної освіти школярів.

Цілі і завдання навчання.

Основне завдання викладання гуртка – сформувати початкове уявлення про мову як іноземною.

У процесі навчання за курсом «Англійська для початківців» реалізуються наступні цілі :

1) формування умінь спілкуватися англійською мовою з урахуванням мовних можливостей та потреб молодших школярів; елементарних комунікативних умінь у говорінні, аудіюванні, читанні та письмі;

2) розвиток особистості, мовленнєвих здібностей, уваги, мислення, пам’яті та уяви молодшого школяра;

3) мотивації до подальшого оволодіння англійською мовою на наступних ступенях шкільної освіти;

4) забезпечення комунікативно-психологічної адаптації молодших школярів до нового мовного світу для подолання у подальшому психологічного бар’єру і використання англійської мови як засобу спілкування;

5) освоєння елементарних лінгвістичних уявлень, доступних молодшим школярам і необхідних для оволодіння усній і письмовій промовою англійською мовою;

6) прилучення дітей до нового соціального досвіду з використанням англійської мови: знайомство молодших школярів з світом зарубіжних однолітків, з закордонним дитячим фольклором і доступними зразками художньої літератури; виховання доброзичливого ставлення до представників інших країн;

7) формування мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей молодших школярів, а також їх загальнонавчальних умінь;

8) прилучення молодших школярів до нового соціального досвіду за рахунок програвання англійською мовою різних ролей в ігрових ситуаціях.

Освітні технології.

    Особистісно-орієнтуючі розвиваючі технології. Технологія проблемного навчання. Інформаційно-комунікативні технології. Здоров’езберігаючи технології.

2. Навчально-тематичне планування.

Короткий опис статті: розповідь про свою сім’ю англійською мовою  Курс «Англійська для початківців» призначений для учнів 1 класів загальноосвітніх установ;  передбачає знайомство з англійською мовою як іноземною мовою, розучування п

Джерело: Робоча програма з іноземної мови (1 клас) на тему: Робоча програма факультативу з англійської мови для 1 класу "Англійська для початківців". | скачати безкоштовно | Соціальна мережа працівників освіти

Також ви можете прочитати