Практика податки

09.10.2015

Практика за спеціальністю Податки та оподаткування

Практика є невід’ємною частиною навчального процесу та служить цілям закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в період навчання у вищому навчальному закладі, придбання навичок роботи у державних, приватних і громадських організаціях.

На виробничу (переддипломну) практику направляються студенти, які повністю виконали навчальний план теоретичного навчання.

Для студентів факультету управління за спеціальністю 080107.65 «Податки і оподаткування» виробничої переддипломної практики становить 12 тижнів у період з січня по квітень (з 21 по 32 навчальної тижня графіка навчального процесу).

Студенти очної форми навчання проходять практику у 10 семестрі 5 курсу

Студенти очно-заочної та заочної форми навчання проходять практику у 12 семестрі 6 курсу .

У відповідності з вибраною темою і особливістю бази практики керівник дипломної роботи від кафедри формулює конкретне зміст індивідуального завдання на практику. За час проходження практики студенту необхідно виконати індивідуальне завдання щодо більш глибокого вивчення роботи бухгалтерії і функцій кожного її відділу, організації бухгалтерського обліку, структури облікового апарату і застосовуваних на підприємстві форм і методів обліку, пов’язаних з темою дипломної роботи. Студенту необхідно отримати у свого наукового керівника індивідуальне завдання на практику.

Перед виїздом на практику студент повинен :

Під час проходження практики студент зобов’язаний :

— пройти інструктаж з охорони праці, техніки безпеки при проходженні практики та розписатися в журналі реєстрації проходження інструктажу (студент не пройшов інструктаж з техніки безпеки, не допускається до проходження практики );

— вивчати і суворо виконувати правила охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

— виконати роботи, передбачені програмою практики та індивідуальним завданням;

— підкорятися діючим на підприємстві, в установі, організації правилами внутрішнього розпорядку, мати зразкову дисципліну;

— виконувати адміністративні, виробничі і науково-технічні вказівки керівників практики, забезпечувати високу якість виконуваних робіт;

— проводити необхідні дослідження, досліди, спостереження та збір матеріалів для написання звіту про практику (курсової роботи);

— нести відповідальність за виконану роботу та її результати нарівні зі штатними працівниками;

— вести протягом всієї практики щоденник, в який записуються необхідні цифрові дані, зміст бесід, лекцій і т.д.

По закінченні практики студент-практикант складає письмовий звіт і здає його керівнику практики від внз одночасно з щоденником і характеристикою, підписаної керівником практики від підприємства, організації, установи. Звіт про практику повинен містити відомості про конкретно виконаної студентом роботи. У звіті має бути відображена. місце і час проходження практики; коротка характеристика організації, підприємства, їх структура управління, напрям діяльності (спеціалізації); аналіз фінансових показників, організації бухгалтерського обліку на фірмі, складу і структури витрат, системи обліку основних засобів і т. д. висновки та пропозиції; проблеми і труднощі, що виникали в ході практики; власні пропозиції, спрямовані на поліпшення виробничої (переддипломної) практики. Звіт по мірі потреби ілюструється малюнками, схемами, кресленнями, фотографіями. Студент подає довідку з місця роботи (зразок довідки) .

Студент, який не захистив звіт про практику, не допускається до державних іспитів та захисту дипломної роботи.

Студент, який не виконав програму практики, отримав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється на практику в період студентських канікул. В окремих випадках ректор може розглядати питання про подальше перебування студента в інституті.

Короткий опис статті: характеристика на студента практиканта

Джерело: Практика податки

Також ви можете прочитати