• Характеристика на студента практиканта

  Перевіряти записи у щоденнику практиканта.

  01.10.2015

  Перевіряти записи у щоденнику практиканта.

  Його на практиці.

  Керівник від університету зобов’язаний:

  — видати студентові щоденник практики;

  — узгодити час проведення консультацій у період проходження практики згідно календарного плану;

  Студент-практикант повинен:

  — надати направлення на проходження практики;

  — прослідкувати за оформленням адміністрацією наказу про проходження практики і призначення керівника практики від фінансово-кредитної установи;

  — скласти з керівником календарний план проходження практики;

  — пройти інструктаж з техніки безпеки й пожежної профілактики;

  — додержуватись правил внутрішнього розпорядку і вимог трудового законодавства;

  — забезпечити збереження таємниці, що стала відома під час виконання, а також інформації, яка згідно законодавства не підлягає розголошенню;

  — виконувати вказівки керівника практики;

  — вести щоденник за встановленою формою (Додаток В);

  — регулярно звітувати перед керівництвом практики від університету про виконану роботу.

  Наприкінці практики щоденник завіряється підписами керівника та головного бухгалтера і гербовою печаткою фінансової установи чи підприємства.

  В процесі практики студент повинен не тільки вивчити практичний стан навчально-правової діяльності, але й дати порівняльний аналіз її організації.

  Складовою частиною звіту є додаток відповідних розрахунків, документів, декларацій, форм фінансової звітності з посиланням в тексті звіту на дані додатків.

  1.4. Зміст практики

  Зміст практичної підготовки визначається освітньо-професійними програмами (ОПП), навчальними планами і програмами навчальних дисциплін відповідно до розробленого Міністерством освіти і науки (МОН) України «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України». При цьому реалізація їх може проводитись у вигляді будь-яких форм зайняти, які несуть прикладний практичний характер: консультацій, курсового і дипломного проектування, екскурсій і практикумів.

  Звіт про виробничу практику повинен містити:

  — належний чином оформлену титульну сторінку (додаток А);

  — календарний план-графік (додаток Б);

  — щоденник (додаток В);

  — характеристика на студента-практиканта від бази практики (додаток Д);

  — належний чином оформлене відрядження;

  — зміст, у якому вказують розділи та підрозділи звіту із вказівкою їх початкових сторінок;

  — вступ, де вказують актуальність та необхідність існування певної фінансової структури відповідно до виконуваних нею функцій;

  — чотири основних розділи та підрозділи:1) законодавче забезпечення діяльності даної фінансової структури; 2) коротка характеристика бази проходження практики; 3) аналіз та стан роботи фінансової організації за виконуваними неї функціями; 4) пропозиції та шляхи покращення функціонування бази практики;

  — висновки та пропозиції, які стосуються функціонування бази проходження практики;

  — список використаної літератури (приклад оформлення наведень у додатку З);

  — додатки існуючої звітності та документації по базі практики, а також розроблені та удосконалені практикантом бланки документів. Всі додатки повинні бути заповнені даними та реквізитами бази проходження практики.

  У кінці списку використаної літератури обов’язково ставиться підпис автора та дата здачі звіту на перевірку.

  Нам важлива ваша думка! Був корисний опублікований матеріал? Так | Ні

  Короткий опис статті: характеристика на студента практиканта

  Джерело: Перевіряти записи у щоденнику практиканта.

  Також ви можете прочитати