Перевіряти записи у щоденнику практиканта.

01.10.2015

Перевіряти записи у щоденнику практиканта.

Його на практиці.

Керівник від університету зобов’язаний:

— видати студентові щоденник практики;

— узгодити час проведення консультацій у період проходження практики згідно календарного плану;

Студент-практикант повинен:

— надати направлення на проходження практики;

— прослідкувати за оформленням адміністрацією наказу про проходження практики і призначення керівника практики від фінансово-кредитної установи;

— скласти з керівником календарний план проходження практики;

— пройти інструктаж з техніки безпеки й пожежної профілактики;

— додержуватись правил внутрішнього розпорядку і вимог трудового законодавства;

— забезпечити збереження таємниці, що стала відома під час виконання, а також інформації, яка згідно законодавства не підлягає розголошенню;

— виконувати вказівки керівника практики;

— вести щоденник за встановленою формою (Додаток В);

— регулярно звітувати перед керівництвом практики від університету про виконану роботу.

Наприкінці практики щоденник завіряється підписами керівника та головного бухгалтера і гербовою печаткою фінансової установи чи підприємства.

В процесі практики студент повинен не тільки вивчити практичний стан навчально-правової діяльності, але й дати порівняльний аналіз її організації.

Складовою частиною звіту є додаток відповідних розрахунків, документів, декларацій, форм фінансової звітності з посиланням в тексті звіту на дані додатків.

1.4. Зміст практики

Зміст практичної підготовки визначається освітньо-професійними програмами (ОПП), навчальними планами і програмами навчальних дисциплін відповідно до розробленого Міністерством освіти і науки (МОН) України «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України». При цьому реалізація їх може проводитись у вигляді будь-яких форм зайняти, які несуть прикладний практичний характер: консультацій, курсового і дипломного проектування, екскурсій і практикумів.

Звіт про виробничу практику повинен містити:

— належний чином оформлену титульну сторінку (додаток А);

— календарний план-графік (додаток Б);

— щоденник (додаток В);

— характеристика на студента-практиканта від бази практики (додаток Д);

— належний чином оформлене відрядження;

— зміст, у якому вказують розділи та підрозділи звіту із вказівкою їх початкових сторінок;

— вступ, де вказують актуальність та необхідність існування певної фінансової структури відповідно до виконуваних нею функцій;

— чотири основних розділи та підрозділи:1) законодавче забезпечення діяльності даної фінансової структури; 2) коротка характеристика бази проходження практики; 3) аналіз та стан роботи фінансової організації за виконуваними неї функціями; 4) пропозиції та шляхи покращення функціонування бази практики;

— висновки та пропозиції, які стосуються функціонування бази проходження практики;

— список використаної літератури (приклад оформлення наведень у додатку З);

— додатки існуючої звітності та документації по базі практики, а також розроблені та удосконалені практикантом бланки документів. Всі додатки повинні бути заповнені даними та реквізитами бази проходження практики.

У кінці списку використаної літератури обов’язково ставиться підпис автора та дата здачі звіту на перевірку.

Нам важлива ваша думка! Був корисний опублікований матеріал? Так | Ні

Короткий опис статті: характеристика на студента практиканта

Джерело: Перевіряти записи у щоденнику практиканта.

Також ви можете прочитати