ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБЛІКУ ЗРАЗКІВ ЕКСПОРТНИХ І ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ (затв.

16.02.2017

Дії

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБЛІКУ ЗРАЗКІВ ЕКСПОРТНИХ І ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ (затв.

«ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБЛІКУ ЗРАЗКІВ ЕКСПОРТНИХ І ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ» (затв. Наказом Мінфіну СРСР і МЗЕЗ СРСР від 07.03.89 N 33)

Затверджено

наказом

Міністерства фінансів СРСР і

Міністерства зовнішніх економічних зв’язків СРСР

від 7 березня 1989 р. N 33

1. Справжні Основні положення встановлюють порядок обліку зразків експортних і імпортних товарів (надалі іменуються «зразки товарів», за винятком випадків, коли мова йде про особливості обліку зразків експортних або імпортних зразків товарів) у зовнішньоекономічних організаціях (об’єднаннях) міністерств, відомств і Рад Міністрів союзних республік (в подальшому іменуються «зовнішньоекономічні організації»), на підприємствах, в об’єднаннях і організаціях (надалі іменуються «підприємства»).

У відповідності з Основними положеннями зовнішньоекономічні організації і підприємства визначають конкретний порядок приймання, зберігання, використання, документального оформлення та обліку зразків товарів.

2. Необхідними передумовами збереження зразків товарів є:

встановлення кола осіб, відповідальних за приймання, зберігання і відпуск зразків товарів, за правильне і своєчасне оформлення цих операцій; укладення з цими особами в установленому порядку письмових договору про повною матеріальною відповідальності за незабезпечення цілості зразків товарів, переданих їм для зберігання або для інших цілей;зберігання зразків товарів в належно обладнаних складах (коморах), гарантують їх кількісну і якісну схоронність; розміщення зразків товарів на складах (коморах) таким чином, щоб забезпечити можливість швидкого їх знаходження для відпуску та перевірки наявності;

визначення переліку посадових осіб, яким надається право підпису документів на відпуск та списання зразків товарів. Переліки осіб, яким надано право підпису документів на видачу зразків товарів, зразки їх підписів, а також зразки підписів працівників, які мають право отримувати зразки товарів у тимчасове користування, повинні бути повідомлені відповідним матеріально відповідальним особам.

3. Зразки товарів, що не мають комерційної цінності (выклейки і клапті тканин, проспекти, каталоги тощо), можуть передаватися після відповідної реєстрації для безпосереднього використання без спеціального обліку. Переліки таких зразків, а також перелік осіб, які мають право отримувати їх, встановлюються керівником зовнішньоекономічної організації, підприємства.

4. Предмети, що надійшли безкоштовно в якості зразків імпортних товарів, але не використовуються за прямим призначенням, обліковуються в порядку, встановленому для обліку подарунків.

5. Всі зразки товарів, що надходять у зовнішньоекономічну організацію, повинні бути складені відповідним матеріально-відповідальним особам і оприбутковані ними, як правило, в день надходження.

6. Приймання і оприбуткування зразків товарів, що надходять у зовнішньоекономічну організацію, здійснюється на підставі супровідних документів постачальників, актів передачі зразків товарів представниками іноземних організацій, установ, фірм та інших документів. Прийняті зразки товарів повинні піддаватися ретельній перевірці на відповідність їх кількості, асортименту та якості даним, зазначеним у супровідних документах постачальників, акти передачі зразків товарів представниками іноземних організацій, установ, фірм та інших документах.

7. Списання зразків товарів з обліку проводиться при безповоротної передачі (відправлення) їх зацікавленим організаціям, а також при втраті ними комерційної цінності (товарного вигляду, якісних характеристик, повної непридатності для подальшого використання).

При відпустці зразків товарів зацікавленим організаціям (іноземним покупцям, радянським замовникам, установам СРСР за кордоном тощо) на умовах подальшого повернення списання таких зразків з обліку не проводиться; зовнішньоекономічна організація продовжує обліковувати їх в розрізі організацій-одержувачів.

8. В місцях зберігання облік зразків товарів, що перебувають на зберіганні у зовнішньоекономічних організаціях, ведеться матеріально відповідальними особами в партіонному розрізі окремо по зразків експортних товарів і зразків імпортних товарів. Для здійснення такого обліку можуть бути використані картки складського обліку, які відкриваються на кожний надійшов зразок або партію зразків, журнал обліку зразків товарів, інші облікові регістри, складаються машинним способом або вручну.

Записи в облікових регістрах, які ведуться в місцях зберігання зразків товарів, повинні проводитися на підставі оформлених в установленому порядку первинних документів (прибуткових ордерів, накладних, актів, рахунків-проформ тощо) у день здійснення операцій.

9. видача зразків товарів працівникам спеціалізованих фірм зовнішньоекономічної організації здійснюється матеріально відповідальними особами під розписку лише у тимчасове користування (для ведення переговорів, відбору, вивчення, комерційної роботи тощо). Постійне зберігання зразків товарів працівниками, які отримали їх в тимчасове користування, не допускається.

Зовнішньоекономічна організація повинна створювати необхідні умови для забезпечення збереження зразків товарів, виданих працівникам спеціалізованих фірм у тимчасове користування.

10. Працівники бухгалтерської служби зобов’язані здійснювати контроль за оприбуткуванням, зберіганням і витрачанням зразків товарів. У цих цілях рекомендується систематично, але не рідше одного разу на квартал проводити:

звірку даних про оприбуткування зразків товарів з даними про їх надходження у зовнішньоекономічну організацію (на підставі розрахункових документів постачальників, рахунків органів зв’язку, відомостей протокольної служби і т.п.); перевірку безпосередньо в місцях зберігання в присутності матеріально відповідальних осіб своєчасності та правильності ведення обліку зразків товарів. При цьому матеріально відповідальні особи зобов’язані на вимогу працівника бухгалтерської служби пред’являти для фактичної перевірки збережені зразки експортних та імпортних товарів;

звірку даних про списання зразків товарів з даними про їх вибуття з зовнішньоекономічної організації (на підставі відомостей протокольної служби, відповідних розрахункових документів, даних реєстрації поштових відправлень тощо).

11. Інвентаризація зразків товарів проводиться в порядку, встановленому Міністерством фінансів СРСР в Основних положеннях по інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків.

12. У бухгалтерському обліку зразки товарів, що оцінюються в залежності від способу придбання в наступному порядку:

зразки, придбані за плату (у тому числі за рахунок торгово-операційних витрат), — за цінами придбання;

зразки, отримані безкоштовно, — в умовній оцінці, визначається, виходячи з діючих в СРСР цін на аналогічні товари. Одержувані безкоштовно зразки окремих товарів, перелік яких встановлюється керівником зовнішньоекономічної організації, допускається оцінювати з розрахунку одного рубля за одиницю виміру товару.

13. Бухгалтерський облік руху і реалізації зразків експортних і імпортних товарів, придбаних за плату (крім зразків, придбаних за рахунок торгово-операційних витрат), здійснюється на рахунках і в порядку, встановлених для обліку відповідно експортних і імпортних товарів.

14. Рух зразків експортних і імпортних товарів, що надходять безкоштовно, а також зразків експортних товарів, придбаних за рахунок торгово-операційних витрат, відображається в бухгалтерському обліку на позабалансовому рахунку » Зразки товарів, каталоги і довідники». Аналітичний облік по цьому рахунку повинен забезпечити відокремлене відображення зразків експортних та імпортних товарів у розмірі місць зберігання (на складах зовнішньоекономічної організації, у іноземних покупців або радянських замовників, в установах СРСР за кордоном), матеріально відповідальних осіб і найменувань товарів.

При безоплатній передачі (відправлення) зразків товарів, що обліковуються на позабалансовому рахунку » Зразки товарів, каталоги і довідники», за плату списання цих зразків з обліку проводиться після надходження грошей від іноземного покупця або радянського замовника.

15. Зразки товарів, що втратили комерційну цінність, реалізуються на сторону, а при неможливості їх реалізації використовуються на господарські потреби зовнішньоекономічної організації.

Реалізації зразків товарів, що втратили комерційну цінність, за іноземну валюту відображається в обліку за цінами можливої реалізації в порядку, встановленому для обліку експортних та імпортних операцій. Реалізація зразків товарів за радянські рублі відображається в обліку в порядку, встановленому для обліку реалізації інших матеріальних цінностей. При використанні зразків товарів, що втратили комерційну цінність, на господарські потреби зовнішньоекономічна організація приймає їх на баланс за ціною можливого використання як безоплатно надійшли цінності.

16. Виготовлені підприємством зразки експортних товарів до передачі (відправлення) зовнішньоекономічної організації або безпосередньо іноземному покупцеві враховуються відособлено на рахунку » Готова продукція».

17. Вартість зразків експортних товарів, придбаних зовнішньоекономічними організаціями за плату і не підлягають поверненню, відображається підприємством на рахунках по обліку відвантаження та реалізації продукції в загальному порядку; вартість зразків експортних товарів, придбаних на зазначених умовах безпосередньо іноземними покупцями, — в порядку, встановленому для обліку експортних операцій.

18. Вартість зразків експортних товарів, переданих у відповідності з контрактами, угодами та іншими документами зовнішньоекономічним організаціям чи безпосередньо іноземним покупцям безоплатно і не підлягають поверненню, відображається підприємством підприємством в обліку по кредиту рахунку » Готова продукція» і дебетом рахунку » Позавиробничі витрати».

19. Зразки експортних товарів, передані зовнішньоекономічним організаціям чи безпосередньо іноземним покупцям на умовах подальшого повернення, з рахунку » Готова продукція» не списуються; вони продовжують враховуватися підприємством по кожному одержувачу. У бухгалтерському балансі підприємства зазначені зразки відображаються в розділі III активу за статтею » Інші активи».

20. Всі вступники на підприємство і одержувані при переговорах зразки імпортних товарів, що підлягають обов’язковій приймання і своєчасного оприбуткування відповідними матеріально відповідальними особами.

21. В залежності від умов отримання зразків імпортних товарів підприємства враховує:

безкоштовні зразки, які підлягають подальшому поверненню, — на позабалансовому рахунку » Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання». Аналітичний облік таких зразків ведеться за їх власниками, видами і місцями зберігання;

безкоштовні зразки, які не підлягають поверненню, та оплачені зразки — на відповідних рахунках з обліку основних засобів або виробничих запасів в загальному порядку.

22. Видача зразків товарів працівникам підприємств у тимчасове користування та оформлюється в порядку, встановленому для аналогічної операції у зовнішньоекономічних організаціях.

23. Підприємства, що здійснюють у встановленому порядку експортні та імпортні операції з постачання продукції та надання послуг для інших об’єднань, підприємств і організацій, при обліку зразків товарів, пов’язаних із зазначеними операціями, керується положеннями, викладеними у розділі I цих Основних положень.

24. Зовнішньоторговельні фірми підприємств, які є юридичними особами, які організовують облік зразків товарів у порядку, викладеному у розділі I цих Основних положень.

З виданням цих Основних положень вважається такою, що втратила чинність інструкція про порядок зберігання, використання та обліку зразків експортних та імпортних товарів у зовнішньоторговельних організаціях Міністерства зовнішньої торгівлі СРСР, затверджена Міністерством зовнішньої торгівлі СРСР 26 грудня 1972 р. (фінансовим органам не повідомлялася).

\r

На сайті «Zakonbase» представлений «ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБЛІКУ ЗРАЗКІВ ЕКСПОРТНИХ І ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ» (затв. Наказом Мінфіну СРСР і МЗЕЗ СРСР від 07.03.89 N 33) в останній редакції. Дотримувати усі вимоги законодавства просто, якщо ознайомитися з відповідними розділами, главами та статтями цього документа за 2014 рік. Для пошуку потрібних законодавчих актів на цікаву тему варто скористатися зручною навігацією або розширеним пошуком.

При цьому скачати «ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБЛІКУ ЗРАЗКІВ ЕКСПОРТНИХ І ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ» (затв. Наказом Мінфіну СРСР і МЗЕЗ СРСР від 07.03.89 N 33) можна абсолютно безкоштовно, як повністю, так і окремими главами.

Короткий опис статті: наказ на право підпису первинних документів зразок розділ майна незареєстрованого, поділ спільно нажитого майна подружжя, кк загроза, перелік товарів, які не можна повернути протягом 14 днів, розлучення документ

Джерело: «ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБЛІКУ ЗРАЗКІВ ЕКСПОРТНИХ І ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ» (затв. Наказом Мінфіну СРСР і МЗЕЗ СРСР від 07.03.89 N 33)

Також ви можете прочитати