Одяг

26.08.2015

Публічна оферта про надання послуг з покупки і доставки товарів

Будь-яка особа, оформляючи замовлення (іменований надалі «Замовлення») на придбання товару, інформація про який розміщена на Інтернет-ресурсах www.t-b.ru.com і www.taobao.com (надалі «Інтернет-ресурс»), приймає (акцептує) даний публічну пропозицію (оферту) «PoZitive Limited» ( ПоЗитив Лімітед) про укладення Агентського договору. Пропозицію про укладення Агентського договору діє відносно будь-якого товару, наявного в наявності, протягом усього періоду часу, поки інформація про відповідний товар розміщена на Інтернет-ресурсі. При цьому перевірка на наявність товару проводиться Агентом безкоштовно.

З моменту отримання Замовлення на придбання товару, оформленого згідно з розміщеними в Інтернет-ресурсі правилами, між «PoZitive Limited». іменується надалі «Агент», і особою, акцептували справжню публічну оферту, іменованим надалі «Принципал», укладений Агентський договір про надання послуг з купівлі і доставці товару (іменований надалі «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Принципал, оформляючи Замовлення, доручає Агенту, а Агент, приймаючи Замовлення Принципала, зобов’язується за винагороду в інтересах, від імені та за рахунок Принципала здійснити юридичні й інші дії, що забезпечують придбання (купівлю з доставкою) Принципалом товару (іменованого надалі «Товар»), кількість і найменування якого визначені Замовленням Принципала, оформленим згідно з розміщеними в Інтернет-ресурсі правилами.

1.2 Ціна товару, зазначена в Замовленні Принципала, прийнятому Агентом (іменована надалі «Ціна Замовлення»), включає покупну ціну, за якої Агент зобов’язується придбати товар з доставкою до складу Агента, і агентську винагороду, що належить Агенту за виконання зобов’язань за цим Договором. Доставка товару від складу Агента до зазначеного Принципалом місця доставки оплачується Принципалом на підставі додатково виставленого Агентом рахунку. Спосіб і маршрут доставки, а також спосіб оплати доставки вибирається Принципалом з варіантів, розміщених на Інтернет-ресурсі.

1.3 Агент не обмежений у вчиненні дій, визначених предметом договору, в тому числі на узгодження і укладення з третіми особами (постачальниками, виробниками товару, іншими учасниками господарського обороту) угод від імені та за рахунок Принципала.

1.4 Принципал надає Агенту повноваження здійснювати в інтересах Принципала наступні дії:

— вибрати продавця Товару;

— укласти з обраним Агентом продавцем і виконати договір, спрямований на передачу Принципалу права власності на Товар, в частині сплати покупної ціни Товару;

— укласти і виконати договори, спрямовані на доставку Товару Принципалу, при цьому вибір контрагентів, які будуть здійснювати доставку товару Принципала, Агент здійснює самостійно на свій розсуд. Агент має право купити товару на умовах, що передбачають обов’язок продавця доставити товар безпосередньо Принципалу;

— здійснювати будь-які інші дії, необхідні для виконання Замовлення Принципала;

— після прибуття товару на склад Агента перевірити його якість за умови оплати Принципалом даної послуги. Якщо Принципал не замовляв і (або) не сплатив перевірку якості товару, претензії Принципала щодо якості Агентом не приймаються;

— у разі неналежної якості товару пред’явити відповідні вимоги до продавця або виготовлювача Товару;

1.5 Товар підлягає доставці Принципалу за адресою, вказаною в Замовленні. Принципал зобов’язується прийняти доставлений товар у погоджений сторонами час.

1.6 Термін виконання доручення Принципала (термін покупки і доставки товару Принципалу) за цим Договором: не пізніше 30 робочих днів з моменту підтвердження Агентом прийняття Замовлення Принципала та його повної оплати (при виборі попередньої оплати), якщо інший термін не буде вказано Агентом підтвердження про прийняття Замовлення, направленому Принципалу по електронній пошті. У разі внесення Принципалом змін у замовлення, термін починає текти з дня внесення змін та оплати різниці у вартості замовлення (якщо вартість збільшиться). У зазначений строк Агент зобов’язується купити товар і організувати його доставку Принципалу. Агент не несе відповідальності за порушення зазначеного терміну, якщо це викликано затримкою доставки Товару, допущеної перевізником або іншою третьою особою, залученою Агентом для доставки Товару Принципалу, а також у разі відсутності у продавця замовленого товару, наявність якого було підтверджено продавцем Агенту при узгодженні і оформленні замовлення.

1.7 При здійсненні у відповідності з цим Договором угод з третіми особами Агент сам виробляє і приймає виконання за такими угодами і має право уступати права вимоги та переводити борги, які випливають з таких угод, змінювати і розривати укладені договори, якщо інших вказівок на цей рахунок не надійшло від Принципала.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Агент зобов’язаний:

2.1.1 Придбати замовлений Принципалом Товар на умовах, щоб сума покупної ціни з урахуванням доставки на склад Агента та агентської винагороди не перевищила Ціну Замовлення. За більш високою ціною Агент має право придбати Товар тільки зі згоди Принципала. Залишок грошових коштів (у разі зміни Принципалом замовлення в меншу сторону після оплати або оплати в розмірі, що перевищує Ціну Замовлення) Агент за погодженням з Принципалом може використовувати для оплати перевезення товару, зарахувати в рахунок сплати наступного замовлення, або повернути Принципалу. У разі повернення коштів Принципалу утримується комісія у розмірі від чотирьох до шести відсотків від суми повернення.

2.1.2 Забезпечити доставку та передачу Принципалу придбаного ним Товару згідно прийнятого до виконання Замовлення.

2.2 Агент має право:

2.2.1 У разі відмови Принципала від прийняття Товару, відповідного умови Договору, або відсутності Принципала у місці доставки Товару, Агент має право прийняти товар на відповідальне зберігання і повідомити про це Принципала по електронній пошті. Якщо Принципал не затребував прийнятий Агентом на відповідальне зберігання Товар і (або) не прийняв його в інше вказане Агентом час і (або) у місці, Агент має право реалізувати прийнятий Товар за закінчення 14 днів з моменту прийняття Товару на відповідальне зберігання, якщо інший термін не буде погоджений сторонами. Отримані за попередньо оплачений Принципалом і реалізований Агентом товар грошові кошти Агент зобов’язаний повернути Принципалу за вирахуванням витрат на зберігання і реалізацію Товару, при цьому Агент має право додатково утримати 30% від розміру зазначених коштів. Якщо Товар не був попередньо оплачений Принципалом, Агент утримує з виручених коштів належні йому суми в якості відшкодування витрат на виконання доручення та агентської винагороди, а також суми своїх витрат на зберігання і реалізацію Товару. При недостатності виручених коштів, Агент має право вимагати відшкодування витрат в відсутньої частини з Принципала.

2.2.2. Агент вправі (але не зобов’язаний) добровільно прийняти на себе обов’язок по обміну і (або) повернення в інтересах Принципала товару неналежної якості, при цьому у разі повернення товару Агент повертає Принципалу агентську винагороду.

2.3 Агент не зобов’язаний інформувати Принципала про тих осіб, з якими він уклав договори для виконання Замовлення, в тому числі про продавця і перевізників Товару (кур’єрських компаніях).

2.4 Принципал зобов’язаний:

2.4.1 Сплатити Ціну Замовлення не пізніше 3 робочих днів з моменту підтвердження Агентом прийняття Замовлення Принципала одним із запропонованих на Інтернет-Ресурсі способів. Якщо сплата Ціни Замовлення та (або) вартості доставки проводиться після доставки Товару Принципалу, то Принципал зобов’язаний передати відповідну грошову суму особі, яка передала Товар Принципала, безпосередньо в момент передачі Товару. Особа, яка передає Товар Принципала, вважається особою, уповноваженим Агентом на одержання від Принципала грошових коштів, що належать Агенту.

2.4.2 Своєчасно прийняти доставлений Товар. Якщо Принципал не може прийняти Товар у погоджений час і в погодженому місці (пункт 1.5 Договору), він зобов’язаний завчасно повідомити про це Агента. У цьому випадку Агент має право організувати доставку Товару в інший погоджений час і (або) місце на узгоджених сторонами умовах.

2.4.3 Оглянути товар при його прийнятті в місці доставки, перевірити відповідність товару умовам замовлення (найменування та кількість) і підписати акт прийому — передачі. Після підписання Принципалом акта прийому — передачі претензії щодо відповідності найменування та кількості доставленого товару умовам замовлення не приймаються.

3. ДОДАТКОВІ УМОВИ

3.1 Справжній договір набирає чинності з моменту отримання Агентом Замовлення Принципала і діє до повного виконання сторонами зобов’язань, передбачених договором і випливають з нього.

3.2 При виконанні прийнятих перед Принципалом зобов’язань, Агент уповноважений здійснити за рахунок Принципала витрати в сумі, визначеній у Замовленні як засоби, необхідні для виконання Договору і підлягають відшкодуванню Агенту, тобто витрати на купівлю та доставку товару, без додатка доказів зазначених витрат до звіту про виконання Договору.

3.3 При розміщенні Замовлення Принципал засвідчує, що умови цього Договору приймаються ним без будь-яких заперечень і відповідають його дійсної волі, як Принципала. При розміщенні Замовлення Принципал усвідомив значення використовуються в цьому Договорі термінів, слів та виразів згідно з їх нормативно-правовим визначенням і (або) тлумачення згідно із законодавством Британських Віргінських островів .

3.4 Вся переписка між сторонами може здійснюватися по електронній пошті або шляхом звернення Принципала в службу підтримки на Інтернет-ресурсі. Всі повідомлення, що надходять Агенту з того адресу електронної пошти, який був вказаний Принципалом при оформленні Замовлення (або при реєстрації на Інтернет-ресурсі), будуть вважатися повідомленнями Принципала. Про зміну своїх адрес електронної пошти сторони зобов’язуються повідомляти одна одну негайно; у разі невиконання стороною даної обов’язки повідомлення, направлене іншою стороною за старою адресою, вважається надісланим належним чином і ризик неотримання такого повідомлення лягає на бік, не уведомившую своєчасно про зміну адреси своє електронної пошти.

4.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

4.1. У разі виникнення розбіжностей та спорів, пов’язаних з виконаннями умови даного Договору, сторони вирішують їх шляхом переговорів.

4.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів спори вирішуються в порядку, встановленому законодавством британських віргінських островів(Британських Вергинских островів).

5.КОНТАКТНІ ДАНІ ВИКОНАВЦЯ

Найменування компанії: «PoZitive Limited» (ПоЗитив Лімітед)»

Юридична адреса: P. O. Box 4342 Intershore Chambers Road Town, Tortola, British Virgin Islands ( п/я 4342, Интершоре Чемберз, р. Род-Таун, о. Тортола, Британські Віргінські острови).

Рег . № компанії: № 1748870

Короткий опис статті: одяг з китаю Таобао українською, одяг з китаю інтернет магазин, тао бао, бренди з Китаю, магазин таобао одяг з китаю інтернет магазин, тао бао, бренди з Китаю, магазин таобао

Джерело: Одяг

Також ви можете прочитати