Нормативні документи, що регламентують зміст освіти

10.07.2016

Реферат на тему Нормативні документи, що регламентують зміст освіти

ВСТУП

Одним з основних засобів розвитку особистості і формування її базової культури виступає зміст освіти . У традиційній педагогіці зміст освіти визначається як «сукупність систематизованих знань, умінь і навичок, поглядів і переконань, а також певний рівень розвитку пізнавальних сил і практичної підготовки, досягнутий в результаті навчально-виховної роботи». Це так званий знаниево-орієнтований підхід до визначення сутності змісту освіти. При такому підході в центрі уваги знаходяться знання як відображення духовного багатства людства, накопиченого в процесі пошуків та історичного досвіду. Знання, звичайно, важливі соціальні цінності, тому і знаниево-орієнтований зміст освіти має безумовне значення. Воно сприяє соціалізації особистості, входження людини в соціум. З цієї точки зору таке зміст освіти є життєзабезпечуючої системою.

Основні теорії формування змісту освіти склалися наприкінці XVIII — початку ХІХ ст. Вони отримали назву матеріальної і формальної теорії формування змісту освіти.

Як окрема сфера соціального життя освіта має особливу структуру, що забезпечує його функціонування. Існують різні підходи до розуміння структури освітньої системи. На думку В. П. Подласого, що розглядає систему освіти з зовнішнього боку, вона включає освітні установи, органи управління освітою. документи, що забезпечують функціонування освітньої системи (освітні стандарти, навчальні плани і програми, підручники і навчальні посібники).

Загальні вимоги до змісту освіти

Зміст освіти є одним з чинників економічного та соціального прогресу суспільства і має бути орієнтоване на:

забезпечення самовизначення особистості, створення умов для її самореалізації;

розвиток суспільства;

зміцнення та вдосконалення правової держави.

Зміст освіти має забезпечувати:

адекватний світовому рівень загальної та професійної культури суспільства;

формування в учня адекватної до сучасного рівня знань й рівнем освітньої програми (ступені навчання) картини світу;

інтеграцію особистості в національну та світову культуру;

формування людини і громадянина, інтегрованого у сучасне йому суспільство і націленого на вдосконалення цього товариства;

формування духовно-моральної особистості;

відтворення та розвиток кадрового потенціалу суспільства.

Професійне освіту будь-якого рівня має забезпечувати отримання навчаються професії та відповідної кваліфікації.

Зміст освіти повинна сприяти взаєморозумінню і співпраці між людьми, народами незалежно від расової, національної, етнічної, релігійної та соціальної приналежності, враховувати різноманітність світоглядних підходів, сприяти реалізації права учнів на вільний вибір думок і переконань.

Зміст освіти в конкретному освітньому закладі визначається освітньою програмою (освітніми програмами), затверджується та реалізовується цим освітнім закладом самостійно, а також статутом. Основна освітня програма у що має державну акредитацію освітньому установі розробляється на основі відповідних зразкових основних освітніх програм і повинна забезпечувати досягнення які навчаються (вихованцями) результатів освоєння основних освітніх програм, встановлених відповідними федеральними державними освітніми стандартами або встановлюються згідно з пунктом 2 статті 7 цього Закону освітніми стандартами.

Уповноважені федеральні державні органи забезпечують розроблення на основі федеральних державних освітніх стандартів або федеральних державних вимог примірних основних освітніх програм з урахуванням їх рівня і спрямованості.

Зразкові основні освітні програми з урахуванням їх рівня і спрямованості можуть включати в себе базисний навчальний план і зразкові програми навчальних курсів, предметів, дисциплін (модулів).

Освітня установа у відповідності зі своїми статутними цілями і завданнями може реалізовувати додаткові освітні програми і надавати додаткові освітні послуги (на договірній основі) за межами визначають його статус освітніх програм.

В освітніх установах середнього (повного) загальної освіти, освітніх установах початкового професійного й середнього професійної освіти у відповідності з федеральними державними освітніми стандартами у порядку, передбаченому законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законами та іншими нормативними правовими актами суб’єктів Російської Федерації, здійснюється отримання навчаються початкових знань про оборону держави, про військовий обов’язок громадян і придбання навчаються навичок в галузі цивільної оборони, а також підготовка учнів — громадян чоловічої статі, які не пройшли військової служби, з основ військової служби.

Освітнє установа при реалізації освітніх програм використовує можливості закладів культури.

ОСВІТНІ СТАНДАРТИ

Однією з сучасних тенденцій розвитку змісту освіти є його стандартизація, яка викликана двома обставинами. Насамперед, необхідністю створення єдиного в країні педагогічного простору, завдяки якому буде забезпечено єдиний рівень загальної освіти, одержуваного молодими людьми в різних типах освітніх установ. Стандартизація змісту освіти зумовлена і завданням входження Росії у систему світової культури, що вимагає врахування тенденцій розвитку змісту загальної освіти у міжнародній освітній практиці.

Поняття стандарту походить від англійського слова standart, що означає «норма, зразок, мірило». Під стандартом освіти розуміється система основних параметрів, що приймаються в якості державної норми освіченості, яка відображає суспільний ідеал і враховує можливості реальної особистості й системи освіти по досягненню цього ідеалу.

Стандарт освіти є основним нормативним документом, що несе тлумачення певної частини Закону. У Законі Російської Федерації «про освіту» (1992) передбачено, що державними органами влади нормується лише мінімально необхідний рівень освіченості. Визначення ж змісту освіти понад цієї норми знаходиться в компетенції освітніх установ. Ось чому у державному стандарті загальної середньої освіти виділяються три компоненти: федеральний, національно-регіональний і шкільний.

Федеральний компонент визначає ті нормативи, дотримання яких забезпечує єдність педагогічного простору Росії, а також інтеграцію особистості в систему світової культури.

Національно-регіональний компонент містить нормативи в галузі рідної мови і літератури, історії, географії, мистецтва, трудової підготовки і ін. Вони відносяться до компетенції регіонів та установ освіти.

Стандартом встановлюється обсяг шкільного компонента змісту освіти, що відображає специфіку та спрямованість окремого освітнього закладу.

Стандарт освіти відображає зобов’язання, з одного боку, держави перед своїм громадянином, а з іншого — громадянина перед державою в галузі освіти. Держава вимагає від свого громадянина досягнення визначеного стандартом рівня освіченості і гарантує у свою чергу необхідний для цього рівень освітніх послуг.

Федеральний і національно-регіональний компоненти стандарту освіти включають:

опис змісту освіти на кожній з його ступенів, який держава надає виучуваного в обсязі необхідної загальноосвітньої підготовки; вимоги до мінімально необхідної підготовки учнів в рамках зазначеного обсягу змісту;

максимально допустимий обсяг навчального навантаження школярів за роками навчання.

До цього часу загальноосвітні стандарти у нас і за кордоном були представлені у вигляді програм і вимог до рівня підготовки школярів з окремих навчальних предметів. На їх основі можуть бути розроблені найрізноманітніші робочі навчальні плани.

У Російській Федерації встановлюються федеральні державні освітні стандарти, що представляють собою сукупність вимог, обов’язкових при реалізації основних освітніх програм початкового загального, основного загального, середнього (повного) загальної, початкової професійної, середньої професійної та вищої професійної освіти освітніми установами, які мають державну акредитацію.

У відповідності з Федеральним законом від 22 серпня 1996 року N 125-ФЗ «ПРО вищу і післявузівську професійну освіту» (далі — Федеральний закон «Про вищу і післявузівську професійну освіту») реалізація програм вищого професійного і післявузівської професійної освіти може здійснюватися на основі освітніх стандартів і вимог, самостійно встановлюваних Московським державним університетом імені М. в. Ломоносова, Санкт-Петербурзьким державним університетом, федеральними університетами, університетами, щодо яких встановлена категорія «національний дослідницький університет», а також іншими федеральними державними освітніми установами вищої професійної освіти, перелік яких затверджується указом Президента Російської Федерації.

Вимоги до умов реалізації і до результатів освоєння основних освітніх програм, що включаються в такі освітні стандарти, не можуть бути нижче відповідних вимог федеральних державних освітніх стандартів.

Федеральні державні освітні стандарти і вимоги повинні забезпечувати:

1) єдність освітнього простору Російської Федерації;

2) наступність основних освітніх програм початкового загального, основного загального, середнього (повного) загальної, початкової професійної, середньої професійної та вищої професійної освіти.

Федеральні державні освітні стандарти та вимоги включають вимоги до:

1) структурі основних освітніх програм, у тому числі вимоги до співвідношення частин основної освітньої програми та їх обсягом, а також до співвідношення обов’язкової частини основної освітньої програми і частини, формованої учасниками освітнього процесу;

2) умов реалізації основних освітніх програм, в тому числі кадровим, фінансовим, матеріально-технічним та іншим умовам;

3) результатів освоєння основних освітніх програм.

При реалізації основних освітніх програм для учнів з обмеженими можливостями здоров’я можуть бути встановлені спеціальні федеральні державні освітні стандарти.

Розробка та затвердження федеральних державних освітніх стандартів здійснюються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.

Федеральні державні освітні стандарти затверджуються не рідше одного разу на десять років.

Федеральні державні освітні стандарти та вимоги є основою об’єктивної оцінки рівня освіти та кваліфікації випускників незалежно від форм одержання освіти.

Закон про вищу і післявузівську освіту

Правове регулювання відносин у сфері вищої і післявузівської професійної освіти

1. Правове регулювання відносин у сфері вищої і післявузівської професійної освіти здійснюється справжнім Федеральним законом, іншими законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, а також законами та іншими нормативними правовими актами суб’єктів Російської Федерації і муніципальними правовими актами.

2. Якщо міжнародним договором Російської Федерації встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Державна політика і державні гарантії прав громадян Російської Федерації у сфері вищої і післявузівської професійної освіти

Державна політика у сфері вищої і післявузівської професійної освіти ґрунтується на принципах, визначених Законом Російської Федерації «Про освіту», а також на наступних принципах:

2) безперервність і наступність процесу освіти;

3) інтеграція системи вищої і післявузівської професійної освіти Російської Федерації при збереженні і розвитку досягнень та традицій російської вищої школи у світову систему вищої освіти;

4) конкурсність і гласність при визначенні пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки, технологій, а також підготовки фахівців, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

5) державна підтримка підготовки фахівців, пріоритетних напрямків наукових досліджень в галузі вищої та післявузівської професійної освіти.

Держава забезпечує пріоритетність розвитку вищої і післявузівської професійної освіти за допомогою:

1) фінансування за рахунок коштів федерального бюджету навчання у федеральних державних освітніх установах вищої професійної освіти не менш ніж ста сімдесяти студентів на кожні десять тисяч чоловік, що проживають в Російській Федерації;

2) розширення доступу громадян Російської Федерації до вищої освіти;

4) надання курсантам (студентам, аспірантам, докторантам та іншим категоріям учнів) в державній системі вищої і післявузівської професійної освіти державних стипендій, місць у гуртожитках, інших заходів соціальної підтримки відповідно до законодавства;

5) створення умов для рівної доступності вищої і післявузівської професійної освіти;

7) створення умов для інтеграції вищої і післявузівської професійної освіти і науки.

Громадянам Російської Федерації гарантується здобуття на конкурсній основі безкоштовної вищої і післявузівської професійної освіти в державних і муніципальних освітніх установах вищої професійної освіти у межах федеральних державних освітніх стандартів, федеральних державних вимог і встановлюються згідно з пунктом 4 статті 5 справжнього Федерального закону освітніх стандартів і вимог, якщо освіту даного рівня громадянин отримує вперше.

Громадянам Російської Федерації гарантується свобода вибору форми отримання вищої та післявузівської професійної освіти, навчального закладу та на напрями підготовки (спеціальності).

Обмеження прав громадян на отримання вищої і післявузівської професійної освіти можуть бути встановлені виключно федеральним законом тільки в тій мірі, в якій це необхідно з метою захисту моральності, здоров’я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни і безпеки держави.

Документи про вищу і післявузівську професійну освіту

Особам, які завершили навчання за освітніми програмами вищої і післявузівської професійної освіти, які пройшли підсумкову атестацію, видаються документи про відповідний рівень освіти.

Вищий навчальний заклад, що має державну акредитацію, видає випускникам документи державного зразка про відповідний рівень освіти з офіційною символікою Російської Федерації. Форма документа державного зразка затверджується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики і нормативно-правовому регулювання у сфері освіти.

Московський державний університет імені М. в. Ломоносова та Санкт-Петербурзький державний університет видають випускникам документів про відповідний рівень освіти і (або) кваліфікації з офіційною символікою Російської Федерації, які завіряються печаткою відповідно Московського державного університету імені М. в. Ломоносова та Санкт-Петербурзького державного університету і форми яких затверджуються відповідно цими університетами.

Документи про відповідний рівень освіти і (або) кваліфікації, що видаються Московським державним університетом імені М. в. Ломоносова, Санкт-Петербурзьким державним університетом, дають їх власникам права, аналогічні правам, передбаченим для власників документів державного зразка про відповідний рівень освіти та кваліфікації.

Встановлюються такі види документів про рівні вищої професійної освіти:

диплом бакалавра;

диплом спеціаліста;

диплом магістра.

Рішення державної атестаційної комісії про присвоєння випускнику кваліфікації (ступеня) та видачі йому документа державного зразка про вищу професійну освіту може бути скасовано центральним органом виконавчої влади, що затвердив голови державної атестаційної комісії, лише у разі, якщо з вини учня порушений встановлений порядок видачі документів державного зразка про вищу професійну освіту.

За результатами захисту дисертації в установленому порядку видається диплом кандидата наук або диплом доктора наук.

Освітні програми

Освітня програма визначає зміст освіти певних рівня і спрямованості. У Російській Федерації реалізуються освітні програми, які поділяються на:

1) загальноосвітні (основні і додаткові);

2) професійні (основні і додаткові).

Основні загальноосвітні програми спрямовані на вирішення завдань формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві, створення основи для усвідомленого вибору і освоєння професійних освітніх програм.

До основних загальноосвітніх відносяться програми:

1) дошкільної освіти;

2) початкової загальної освіти;

3) основного загальної освіти;

4) середнього (повного) загальної освіти.

Основні професійні освітні програми спрямовані на вирішення завдань послідовного підвищення професійного і загальноосвітнього рівнів, підготовку фахівців відповідної кваліфікації.

До основним професійним належать програми:

1) початкової професійної освіти;

2) середньої професійної освіти;

3) вищої професійної освіти (програми бакалаврату, програми підготовки спеціаліста і програми магістратури);

4) післявузівської професійної освіти.

Основні загальноосвітні програми початкової загальної, основної загальної та середньої (повної) загальної освіти забезпечують реалізацію федерального державного освітнього стандарту з урахуванням типу і виду освітньої установи, освітніх потреб і запитів учнів, вихованців і включають в себе навчальний план, робочі програми навчальних курсів, предметів, дисциплін (модулів) та інші матеріали, що забезпечують духовно-моральний розвиток, виховання і якість підготовки студентів.

Основні професійні освітні програми початкового професійного, середнього професійної та вищої професійної освіти забезпечують реалізацію федерального державного освітнього стандарту з урахуванням типу і виду освітньої установи, освітніх потреб і запитів учнів і включають в себе навчальний план, робочі програми навчальних курсів, предметів, дисциплін (модулів) та інші матеріали, що забезпечують виховання та якість підготовки студентів, а також програми навчальної та виробничої практики, календарний навчальний графік і методичні матеріали, що забезпечують реалізацію відповідної освітньої технології.

Основні освітні програми вищої професійної освіти, що встановлюються у відповідності з пунктом 2 статті 7 цього Закону, що включають в себе навчальний план, робочі програми навчальних курсів, предметів, дисциплін та інші матеріали. Вони забезпечують виховання та якість підготовки студентів, а також програми навчальної та виробничої практики, календарний навчальний графік і методичні матеріали, що забезпечують реалізацію відповідної освітньої технології.

До структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти та умов її реалізації федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики і нормативно-правовому регулювання у сфері освіти, встановлюються федеральні державні вимоги.

До структури основної професійної освітньої програми післявузівської професійної освіти (за винятком докторантури) уповноваженим федеральним органом виконавчої влади встановлюються федеральні державні вимоги.

Нормативні терміни освоєння основних освітніх програм в державних і муніципальних освітніх установах визначаються цим Законом, іншими прийнятими відповідно до ним федеральними законами і типовими положеннями про освітні установи відповідних типів і видів або відповідними федеральними державними освітніми стандартами, або федеральними державними вимогами, які встановлюються у відповідності з пунктом 2 статті 7 цього Закону освітніми стандартами і вимогами.

Додаткова освітня програма включає в себе робочі програми навчальних курсів, предметів, дисциплін (модулів).

До мінімуму змісту додаткової професійної освітньої програми та рівня професійної перепідготовки федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики і нормативно-правовому регулювання у сфері освіти, можуть встановлюватися федеральні державні вимоги у випадках, передбачених федеральними законами.

ВИСНОВОК

Особистість знаходиться у центрі навчання, освіти. Відповідно всі освіта, центрируясь на обучающемся, на його особистості, стає антропоцентрическим з мети, за змістом і формами організації.

Сучасну освіту, що розглядається як соціальний інститут, система, процес, результат, являє собою єдність навчання і виховання, які реалізують основні принципи зміни його парадигми з інформаційної, повідомляє на розвиваючу самостійну пізнавальну активність учня. Напрями навчання в освітньому процесі відображають пошук психолого-педагогічною наукою того, як оптимізувати цей процес, що покликаний забезпечити особистісно — діяльнісний підхід.

Психологічна служба є органічним компонентом сучасної системи освіти, що забезпечує своєчасне виявлення і максимально повне використання в навчанні і вихованні дітей, їх інтелектуального і особистісного потенціалу, наявних у дитини задатків, здібностей, інтересів і схильностей.

Педагогічна служба покликана також забезпечити своєчасне виявлення резервів педагогічного розвитку дітей, їх реалізація в навчанні та вихованні. Якщо мова йде про дітей, які відстають у своєму розвитку від більшості інших дітей, то завдання практичного педагога зводиться до того, щоб вчасно виявити і усунути можливі причини затримок у розвитку. Якщо справа стосується обдарованих дітей то аналогічна задача, пов’язана з прискоренням педагогічного розвитку дитини, трансформується в проблему: забезпечення раннього виявлення задатків і перетворення їх у високорозвинені здібності.

Ще одна складне завдання психологічної служби в системі освіти полягає в тому, щоб постійно, протягом усього дитинства тримати під контролем процеси навчання і виховання дітей з метою підвищення якості навчання і виховання. Мається на увазі необхідність побудови цих педагогічних процесів в суворій відповідності з природними та соціальними законами психічного розвитку дітей, з основними положеннями психологічної теорії навчання і виховання. Практична мета роботи педагога тут зводиться до того, щоб з позиції цієї науки оцінити зміст і методи навчання та виховання дітей, що застосовуються в різних дитячих установ, давати рекомендації з їх вдосконалення з урахуванням наукових даних про розвиток дітей різного віку. Таким чином, освіта як об’єднання навчання і виховання є засобом розвитку особистості і формування її базової культури на різних вікових рівнях.

На жаль, в даний час відсутній тісний зв’язок між практикою і теорією в нормативно – правовій базі, що регламентує зміст освіти.

Я вважаю, що будь-який нормативний документ повинен регламентувати зміст освіти, в центрі якого ставиться особистість і забезпечити доступність отримання знань на кожному етапі навчання, незалежно від регіону РФ. Взаємозв’язок нормативної бази освітньої системи всіх рівнів влади (федеральної, регіональної, муніципальної). Основою внесення змін у законодавство освіти має виходити з практики, яка є головним демонстраційним матеріалом у вихованні та навчанні особистості.

Короткий опис статті: нормативні документи освіти Тема: Нормативні документи, що регламентують зміст освіти. Тип: Реферат. Мова: російська. Розмістив (ла): Бред Пітт. Розмір: 13 кб. Категорія: Педагогіка. Короткий опис: ‘Одним з основних засобів розвитку особистості і формування її базової культури виступає зміст освіти’ Реферат Нормативні документи, що регламентують зміст освіти Педагогіка

Джерело: Нормативні документи, що регламентують зміст освіти

Також ви можете прочитати