Наказ на право підпису . Зразок, бланк, форма, 2016

05.07.2016

Наказ на право підпису

Всі господарські операції повинні оформлятися первинними обліковими документами, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік.

Первинні облікові документи приймаються до обліку, якщо вони складені за формою, що міститься в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, а документи, форма яких не передбачена в цих альбомах, повинні містити, у тому числі особисті підписи зазначених осіб.

В силу п. 3 ст. 9 Федерального закону N 129-ФЗ перелік осіб, що мають право підпису первинних облікових документів, стверджує керівник організації за погодженням з головним бухгалтером. Документи, якими оформляються господарські операції з грошовими коштами, підписуються керівником організації та головним бухгалтером або уповноваженими ними на те особами.

До компетенції виконавчого органу товариства належать усі питання керівництва поточною діяльністю товариства.

Таким чином, керівник організації виконує покладені на нього обов’язки з управління товариством як особисто, так і шляхом делегування частини своїх повноважень іншим працівникам підприємства.

Ця норма означає, що законодавець передбачив можливість підписання первинних документів не тільки керівником організації, а також іншими уповноваженими на те особами.

Отже, право працівника на підписання первинних документів має бути регламентовано внутрішніми документами організації. Якщо співробітник уповноважений на підписання документів, якими оформляються операції з грошовими коштами, то цей внутрішній уповноважує документ, повинен бути підписаний не лише генеральним директором, але і головним бухгалтером. Остання вимога повною мірою відноситься до видання документа, наділяє заступника директора правом підпису рахунків на оплату.

Згідно п. 6 ст. 169 НК РФ рахунок-фактура підписується керівником і головним бухгалтером організації або іншими особами, уповноваженими на те наказом (іншим розпорядчим документом) з організації або довіреністю від імені організації.

Таким чином, найбільш універсальним способом закріплення за певними співробітниками право підпису тих чи інших документів є видання локального нормативного акта. У ролі такого акта, як правило, використовують наказ по підприємству. Уніфікованої форми такого наказу немає, тому він видається у довільній формі, якщо в організації не розроблена якась спеціальна. Також визначити коло повноважень працівника, включаючи його право підпису тих чи інших документів, можна в його посадовій інструкції.

Таким чином, перелік осіб, що мають право підпису первинних облікових документів, має бути затверджений керівником організації (наказом чи розпорядженням), проте зазначення номера наказу в накладній чинним законодавством не передбачено. Між тим, рекомендується щоб уникнути конфліктних ситуацій з фіскальними органами все-таки вказувати підстави, за якими та чи інша особа підписує первинні документи.

Підпункт «р» п. 2 ст. 6 Федерального закону від 21.11.1996 N 129-ФЗ «ПРО бухгалтерський облік» допускає можливість ведення бухгалтерського обліку особисто керівником організації.

Таким чином, у разі якщо обов’язки головного бухгалтера виконуються керівником організації особисто, на рахунку-фактурі підпис керівника ставиться двічі: за керівника і головного бухгалтера. При цьому факт покладання обов’язків головного бухгалтера на керівника повинен бути підтверджений відповідним наказом по організації.

Форма такого наказу розробляється організацією самостійно, виходячи з діючої в ній системи діловодства.

Короткий опис статті: наказ документ Всі господарські операції повинні оформлятися первинними обліковими документами, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік. Первинні облікові документи приймаються до обліку, якщо вони складені за формою, що міститься в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, а документи, форма яких не передбачена в цих альбомах, повинні містити, у тому числі особисті підписи зазначених осіб.

Джерело: Наказ на право підпису | Зразок — бланк — форма — 2016

Також ви можете прочитати