Медико-біологічні аспекти екології людини . Популяційна характеристика

07.10.2015

Популяційна характеристика людини

Популяція людини, тобто популяція виду Homo sapiens. володіє тими ж властивостями, що і популяція тварин, але характер і форма їх проявів значно відрізняється внаслідок дії таких чинників, як штучна середовище, соціально-економічні умови та ін. Всі люди на Землі утворюють популяційну систему – людство. Зростання цієї популяційної системи обмежений доступними природними ресурсами та умовами життя, соціально-економічними і генетичними механізмами.

Людство складається з великого числа спільнот, аналогічних популяцій у біологи-методичному розумінні цього терміна. Людська популяція – це група людей, що займають загальну територію і вільно вступають в шлюб. Ізоляційні бар’єри, що перешкоджають укладенню шлюбів, нерідко носять виражений соціальний характер (наприклад, відмінності у віросповіданні). Завдяки цьому у формуванні популяцій людей головну роль грає не спільність території, а родинні зв’язки. Популяції з 1500-4000 людина називаються демами. популяції чисельністю до 1500 осіб – изолятами .

Зростання чисельності населення Землі підпорядковується експоненціальним законом. Так, у 70-ті роки населення планети збільшилося на 750 млн осіб, у 80-ті–на 840 млн осіб, 90-ті – на 960 млн чоловік.

Динаміку зростання населення вивчає наука демографія. Демографічні розрахунки дозволяють оцінити вікову структуру населення, причини зміни чисельності в минулому і прогнозувати ці зміни на майбутнє, що вельми важливо для планування різного роду заходів національного і міжнародного масштабу.

Дані про віковому складі населення можуть бути представлені у вигляді вікових пірамід (рис.3). Вікова піраміда відображає структуру населення даної місцевості або держави в цілому і містить в собі інформацію про чисельності кожної вікової категорії людей, про характер зростання населення, про позитивний і негативний вплив умов життя та ін

Медико-біологічні аспекти екології людини . Популяційна характеристика

Рис. 3. Вікова структура населення в 1970 р. в трьох країнах, розрізняються швидкістю зростання чисельності населення:

а – Мексика (швидко зростаюча популяція);

б – США (повільно зростаюча популяція); в – Швеція (стаціонарна популяція)

Піраміди будуються в координатах «вік – чисельність» (рис.3). Кожен віковий клас для різних тварин, в залежності від їх тривалості життя, має різні інтервали, а для людини – інтервал у п’ять років. Він зображується у вигляді горизонтального стовпчика, довжина якого дорівнює чисельності даного вікового класу. Самий «молодший» стовпчик укладається в підставі піраміди, найбільш «старший» – на її вершині.

На малюнку 3 видно, що вікова структура залежить від швидкості зростання чисельності популя-ції: чим вона вища, тим довше нижні стовпчики, і піраміда розширюється біля основи. Вік-ва піраміда країн звужується до вершини внаслідок того, що народжуваність висока, а виживання людей низька. Піраміда населення розвинених країн має майже прямовисну стінку аж до старших вікових груп, що свідчить про високу виживання людей.

Високий ріст чисельності населення можливий завдяки тому, що в умовах науково-технічного прогресу людина навчилася значно зменшувати вплив лімітуючих фак-торів. Але і в даний час, коли можна сказати про фактично повне «зняття» дії-митирующих факторів і природного відбору, виникають різного роду локальні та регіо-нальні катастрофи, пов’язані з хворобами, голодом, війнами і т.п. і ведуть до зменшення приросту населення. З підвищенням чисельності населення і зростанням її щільності зростає ве-роятность виникнення епідемій, екологічної закономірності протистоять досягнен-ня сучасної медицини. Однак, поява різних нових захворювань, таких як ВІЛ-інфекції та вірусна пневмонія, ще раз підтверджує неможливість повної відміни біологи-логічних законів у людському суспільстві. Одним з найбільш вірогідних лімітуючих факторів для людської популяції в майбутньому стане виснаження доступних людству ресурсів.

Короткий опис статті: характеристика людини Популяція людини, тобто популяція виду Homo sapiens , володіє тими ж властивостями, що і популяція тварин, але характер і форма їх проявів значно відрізняється внаслідок дії таких популяция,социально,образуют,популяционную,земле,систему,условия,экономические,человечество,жизни,условиями,экономическими,генетическими,ресурсами,природными,популяционной,системы,ограничен,доступными,искусственная

Джерело: Медико-біологічні аспекти екології людини | Популяційна характеристика людини

Також ви можете прочитати