I. Характеристика на студента, що проходив практику

05.10.2015

I. Характеристика на студента, що проходив практику

Характеристика на студента, що проходив учбову або переддипломну практику (за кожним видом практики окремо), складається керівником від бази практики в довільній формі та повинна містити такі відомості:

· повне найменування організації, що є базою проходження практики;

· період, за який характеризується практикант;

· перелік підрозділів організації, в яких практикант працював;

· роботи, проведені практикантом за дорученням керівника, в тому числі в галузі фінансів і кредиту;

· ставлення практиканта до виконуваної роботи, ступінь виконання доручень, якісний рівень і ступінь підготовленості студента до самостійного виконання окремих завдань;

· дисциплінованість і ділові якості студента під час практики;

· вміння контактувати з клієнтами, співробітниками, керівництвом організації;

· наявність негативних рис, дій, проявів, що характеризують студента з негативної сторони в період проходження практики;

· рекомендована оцінка проходження практики;

· дата складання характеристики.

Характеристика оформляється на бланку організації, що є базою практики, або на звичайному аркуші формату А4 з печаткою цієї організації. Характеристика підписується керівником організації або її підрозділу, в якому студент проходив практику, і завіряється печаткою організації.

Організація, яка видає практиканту характеристику, повинна відповідати наказу про направлення студентів для проходження навчальної чи переддипломної практик. У разі розбіжності (якщо студент представляє характеристику та звіт не з тієї організації, яка за наказом закріплена за ним як база практики) організації, що видала характеристику практиканту, організації, зазначеної в наказі, проходження практики студента не зараховується. У такому разі питання проходження практики та подальшого перебування студента в Університеті вирішуються керівництвом Університету і кафедри.

5. ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Звіт про практику складається індивідуально кожним студентом і повинен відображати його діяльність у період практики і підготовленість до розробки випускний кваліфікаційної роботи, з використанням матеріалів, зібраних в організації, що є базою практики.

5.I. Зміст звіту про проходження навчальної практики

· характеристику організації, в якій студент проходив практику, показавши коротку історію створення організації, її структуру й органи управління, види продукції (робіт, послуг), основні джерела доходів і направлення видатків коштів, становище, займане у відповідній галузі;

· опис структурного підрозділу організації, що служив базою практики (його положення в організації, сфера діяльності, результати роботи);

· опис роботи, виконаної студентом за період проходження практики, особливо виділивши при цьому роботу з фінансовою документацією;

· загальний аналіз фінансових показників діяльності як всієї організації в цілому, так і конкретного підрозділу, де працював практикант;

· заключні висновки і пропозиції по фінансовій роботі організації — бази практики.

До звіту додаються макети документів, з якими працював студент в період виробничої практики, заповнені реальними або примірними показниками та використані їм для аналізу діяльності підрозділу організації — бази практики. Звіт здається на кафедру разом з характеристикою від організації — бази практики. Після перевірки та попередньої оцінки він захищається у керівника практики на кафедрі.

Текст звіту виконується машинописним способом на одній стороні аркуша А4 через півтора інтервали з використанням шрифту Times New Roman чорного кольору, висота літер, цифр та інших знаків не менше 1,8 мм (кегль дорівнює 12). Напівжирний шрифт не застосовується. Відступ абзацу — 1,25 см (5 знаків). Надрукований текст повинен мати поля: верхнє — 20мм, праве — 10мм, ліве — 30мм, нижнє — 20мм. Для підписів під рисунками, графіками, формул використовують 10 (десятий), кегль шрифту. Скорочення російських слів і словосполучень не допускається.

Заголовки розташовуються по центру аркуша, не підкреслюються, пишуться прописними буквами без крапки в кінці заголовків розділів. Заголовки підрозділів і пунктів пишуться з великої літери окремим рядком без підкреслень та без крапки в кінці заголовків підрозділів і пунктів. Переноси слів у заголовках не допускаються.

Нумерація сторінок повинна бути наскрізною. Номер сторінки проставляють арабськими цифрами у верхньому правому куті, починаючи з другої сторінки тексту.

5.II. Вимоги до змісту розділів звіту про проходження навчальної практики

У структурний елемент «Зміст» слід вносити номери і найменування розділів, підрозділів, а також перераховувати всі програми із зазначенням відповідних сторінок.

введення описуються цілі і завдання практики, актуальність індивідуального завдання.

Основна частина містить загальну характеристику підприємства та його діяльності, дані про структуру, обсязі виробництва і організації документообігу; докладно розкриває виконану роботу з виконання індивідуального завдання, програми практики, описує виконані роботи із зазначенням обсягу цієї роботи; аналізує найбільш складні і цікаві питання, вивчені на практиці; вказує труднощі, що зустрілися при проходженні практики.

Висновок має містити в узагальненому вигляді основні висновки за виконану роботу, зауваження та пропозиції, які практикант вносить щодо поліпшення організації діяльності підприємства (фірми).

Список літератури містить нормативно-правові акти, підручники, навчальні посібники, наукові статті, використані в ході виконання індивідуального завдання, в алфавітному порядку прізвищ авторів або назв видань.

Програми поміщають після списку літератури в порядку звертання до них у тексті. В якості додатків рекомендується подавати копії документів, бланків договорів, організаційно-розпорядчих документів, аналітичних, группировочных таблиць та інших документів, що ілюструють зміст основної частини.

6. СТРУКТУРА «ЩОДЕННИКА» СТУДЕНТА, який ПРОХОДИТЬ НАВЧАЛЬНУ АБО ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ

Короткий опис статті: характеристика на студента

Джерело: I. Характеристика на студента, що проходив практику

Також ви можете прочитати