Характеристика студента-практиканта фізичної культури

23.09.2015

характеристика студента-практиканта фізичної культури
Характеристика студента-практиканта фізичної культури
У нас Ви маєте можливість замовити матеріал за темою «характеристика студента-практиканта фізичної культури ». або знайті вже готові матеріали, які містять певну інформацію за даним запитом

 • Дуалізм фізичної і розумової діяльності в галузі фізичної культури та спорту

Зроблено спробу вирішити філософське питання взаємозв’язку фізичної і розумової діяльності в галузі фізичної культури і спорту. >>>>

 • Порівняльна характеристика показників фізичної підготовленості та спеціальної фізичної працездатності курсантів-жінок та студенток
 • Шляхи співпраці фахівців галузі охорони здоров’я, валеології, фізичної культури і спорту у підготовці майбутніх фахівців з фізичної реабілітації

  Розкрито професійні аспекти підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у СумДПУ ім. А. С. Макаренка за рахунок впровадження у навчальний процес новітніх фізкультурно-оздоровчих реабілітаційних технологій шляхом співпраці різних фахівців галузі охорони здоров’я, валеології, фізичної культури і спорту. >>>>

 • Організація фізичної культури в учбових закладах

  ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 3 РОЗПОДІЛЕННЯ ФІНАНСІВ В УЧБОВИХ ЗАКЛАДАХ 10 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 12>>>>

 • Виховання волі підлітків на заняттях з фізичної культури

  Представлено новий підхід до використання системного аналізу ринку в сфері фізичної культури й спорту. Розглянуто економічну сутність і зміст поняття «фізкультурно-спортивна послуга», показано форми її функціонування як товар. Визначено взаємозв’язки ринку спортивних послуг з ринками інших галузей економіки. >>>>

 • Педагогічні умови забезпечення особистісних досягнення підлітків засобами фізичної культури

  автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.07 [Електронний ресурс] / Леонід Анатолійович Нечипоренко; Інститут проблем виховання АПН України. — К. 2009. — 19 с. — укр. >>>>

 • Емоційно-вольовий образ «Я» студентів, що займаються різними видами фізичної культури

  Наведено теоретико-методологічне узагальнення та нове розв’язання проблеми прояву та формування емоційно-вольового образу «Я» у студентів. Даний образ розглянуто як систему особистісних уявлень про власну емоційно-вольову сферу, завдяки якій людина вибирає певні дії, що припускають подолання проблем, що виникають перед ним. Виділено основні компоненти структури емоційно-вольового образу «Я» особистості, а саме: когнітивний (уявлення людини про власну емоційно-вольову сферу), афективний (уявлення про емоційне ставлення до неї), поведінковий (здатність регулювати діяльність і поведінку на підставі таких уявлень). Установлено опосередковану залежність між емоційно-вольовим образом «Я» та заняттями нетрадиційними видами спорту: йогою, айкідо, карате, кунг-фу, ушу. Доведено, що емоційно-вольовий образ «Я» визначається специфікою конкретної діяльності та відрізняється у студентів, що займаються різними видами фізичної культури. Розроблено психофізичну систему формування даного образу, яка передбачає поєднання психологічних і фізичних вправ, які мають різну спрямованість. >>>>

 • Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до правового забезпечення професійної діяльності

  автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 [Електронний ресурс] / Світлана Богданівна Мальона; Львівський держ. ун-т фізичної культури. — Л. 2009. — 20 с. — укр. >>>>

 • Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до туристсько-краєзнавчої роботи з учнями

  Досліджено проблему підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання до туристсько-краєзнавчої діяльності в школі. Обгрунтовано суть і компонентний склад такої підготовки. Наведено методику тестування щодо виявлення рівня готовності випускників факультетів фізичного виховання. Визначено рівні та критерії оцінювання зазначеної підготовки. Розроблено та впроваджено в навчальний процес модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до зазначеного напряму роботи, з використанням якої значно підвищено рівень готовності випускників факультету фізичного виховання до туристсько-краєзнавчої діяльності в школі. >>>>

 • Стан і напрями удосконалення системи підготовки кадрів з рекреації та оздоровчої фізичної культури

  Проаналізовано стан кадрового забезпечення сфери рекреації й оздоровчої фізичної культури. Виявлено проблеми й запропоновано шляхи вдосконалювання підготовки фахівців з рекреації й оздоровчої фізичної культури. >>>>

 • Засоби адаптивної фізичної культури у соціальній адаптації та інтеграції людей з обмеженими можливостями

  Зазначено, що адаптивна фізична культура і спорт є дієвими засобами соціальної інтеграції та адаптації неповносправних, але в Україні недостатньо уваги приділено розробці концептуальних засад їх використання в процесі соціальної інтеграції та адаптації. >>>>

 • Засоби степ-аеробіки в системі урочних зайняти з фізичної культури дівчат 13-14 років

  Розроблено зміст уроків фізичної культури з цілеспрямованим використанням засобів степ-аеробіки для дівчат віком 13-ти та 14-ти років з метою вирішення актуальної проблеми пошуку інноваційних підходів щодо організації уроків фізичної культури з урахуванням інтересів та вікових особливостей дівчат-підлітків для розв’язання завдань оздоровлення. Досліджено фізичний розвиток та фізичну підготовленість, фізичну працездатність (), рівень фізичного (соматичного) здоров’я та ступінь статевої зрілості дівчат віком 13-ти та 14-ти років. Встановлено кореляційний взаємозв’зв’язок між показниками фізичної підготовленості та фізичного здоров’я. Розглянуто взаємозв’зв’язок ступеня статевої зрілості з показниками фізичного розвитку та фізичної підготовленості дівчат віком 13-ти та 14-ти років, що дає можливість цілеспрямовано впливати за допомогою фізичних вправ на розвиток окремих фізичних якостей для одержання оздоровчого ефекту. Вперше запропоновано систему зайняти з фізичної культури для дівчат середнього шкільного віку з використанням засобів степ-аеробіки, яка спрямована на підвищення рівня фізичної підготовленості, фізичного (соматичного) здоров’я, інтересу до занять фізичною культурою з урахуванням ступеня статевої зрілості та фізичної працездатності дівчат віком 13-14-ти років. >>>>

 • Соціально-педагогічна профілактика наркотичної залежності підлітків засобами фізичної культури і спорту

  Розроблено науково-методичні засади побудови комплексної програми соціальної реабілітації підлітків з асоціальним типом поведінки (АСТП) засобами фізичного виховання та спорту. Обгрунтовано методологію побудови концептуальної моделі організації ефективної системи нормалізації, корекції та компенсації поведінки підлітків з АСТП. Відзначено, що дослідження особливостей поведінки учнів з АСТП, рівня їх здоров’я, рухливих можливостей залежно від рівня біологічного розвитку та конституційного типу статури є об’єктивною основою індивідуального використання педагогічних засобів у процесі реабілітаційної та профілактичної роботи з дітьми з АСТП. Розроблено принципи побудови профілактичних і реабілітаційних програм соціальної адаптації підлітків з АСТП. Науково обгрунтовано та розроблено концептуальну модель корекційно-педагогічного впливу досягнення фізичного виховання та спорту у процесі профілактики наркоманії серед учнівської молоді. >>>>

 • Психолого-педагогічні основи використання інформаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ фізичної культури

  Висвітлено основні напрямки використання інформаційних технологій у навчальному процесі інститутів фізичної культури. резерви комп’ютера як засобу навчання й підвищення ефективності навчального процесу. Розглянуто психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного навчання у ВНЗ. >>>>

 • Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі

  Досліджено модель підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в ЗНЗ. Обгрунтовано й експериментально перевірено зміст організаційно-функціональної моделі професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури. визначено комплекс професійних спортивно-ігрових функцій та компетенцій шкільного фахівця з спортивних ігор, виявлено критерії та рівні їх сформованості. Розроблено організаційно-методичне забезпечення навчальних курсів і діагностичну методику для впровадження запропонованої моделі в освітньому процесі педагогічного та спеціалізованого НЗ III — IV рівнів акредитації та діяльності ЗНЗ. Обгрунтовано рекомендації щодо впровадження моделі підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності у системі національної освіти. >>>>

 • Технологія інтеграції фізичного, психічного та духовного розвитку молодшого школяра засобами фізичної культури

  На підставі синергетичного підходу проведено проектування педагогічної технології інтеграції фізичного, психічного та духовного розвитку особистості в системі фізичного виховання початкової школи. Виявлене в проведеному педагогічному експерименті підвищення ефективності процесу фізичного виховання учнів пояснюється наслідками кооперативного, синергетичного впливу нових взаємозв’язків елементів системи зайняти на розвиток природних якостей дитини. >>>>

 • Інноваційна технологія викладання легкої атлетики на факультетах фізичної культури вищих навчальних закладів

  Вперше розроблено інноваційну інтегровану технологію викладання легкої атлетики у вищих навчальних закладах, що включає активні методи та форми навчання, комп’комп’ютерні технології, проблемні навчання та контекстний підхід. Розроблено критерії та доповнено систему показників, які визначають і надають змогу оцінити рівень легкоатлетичної підготовки студентів на різних етапах професійно-педагогічної підготовки. Розроблено програму організації та проведення зайняти з дисципліни «Легка атлетика з методикою викладання», в основу якої покладено професійну модель, що дає змогу удосконалити зміст шкільної фізкультурної освіти. Доповнено дані про рівень та компоненти професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (теоретичної, методичної, технічної, фізичної ). Запропоновано нові засоби та методичні прийоми викладання легкої атлетики у вищих навчальних закладах. >>>>

 • Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до проведення оздоровчої гімнастики та фітнесу з дівчатами-старшокласницями

  Обгрунтовано педагогічні умови, за яких забезпечується ефективне формування знань, умінь і навичок, необхідних для проведення оздоровчої гімнастики та фітнесу з дівчатами-старшоркласницями, а саме: усвідомлення студентами значущості оздоровчої гімнастики та фітнесу, а також специфіки її проведення зі старшокласницями; розробка моделі підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до зазначеної діяльності та впровадження програми такої підготовки. >>>>

 • Теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах

  Визначено шляхи оптимізації професійної підготовки фахівців у педагогічних ВНЗ. Розроблено структурно-функціональну модель оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Сформовано концептуальні засади застосування програмно-цільового підходу в управлінні підготовкою даних студентів у ВНЗ. Доведено, що в управлінні професійною підготовкою майбутніх фахівців велике значення має керівник підрозділу. Науково обгрунтовано суть кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Розроблено та впроваджено технологію професійної підготовки за такою системою, яка складається з періодів: пропедевтичного, навчання та підсумкового. Запроваджено комплекс діагностичних засобів оцінювання знань і вмінь студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Розроблено єдину технологію діагностування знань і вмінь студентів та підтверджено ефективність моделі оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури на підставі виявлених показників готовності до професійної діяльності. >>>>

 • Формування базових професійних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури у процесі вивчення фахових дисциплін

  Проаналізовано концептуальні засади компетентнісного підходу в освіті. Наведено загальну характеристику базових професійних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури. Зроблено педагогічну діагностику рівнів їх сформованості у студентів. Розроблено організаційні засади впровадження компетентнісного підходу у процес професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури. Визначено й експериментально перевірено педагогічні умови формування базових професійних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури у процесі вивчення фахових дисциплін. >>>>

 • Розвиток швидкісно-силових якостей школярів 12-14 років на уроках фізичної культури в умовах підвищеної радіації

  Наведено результати досліджень та обгрунтування методики розвитку швидкісно-силових якостей дітей середнього шкільного віку в умовах підвищеної радіації. Аспекти проблеми розглянуто у зв’язку з морфо-функціональними особливостями дітей, обмеженою руховою активністю, факторами, що визначають особливості розвитку швидкісно-силових якостей школярів 12-14 років. >>>>

 • Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів

  Розглянуто проблему поліпшення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів. Уточнено зміст зрозуміти «фізкультурно-оздоровча робота», «підготовка майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів». Розроблено структурно-логічну модель професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів. Уточнено зміст, форми, методи, встановлено критерії ефективності й обгрунтовано структурні компоненти (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, комунікативно-рефлексивний) професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів. >>>>

  Короткий опис статті: характеристика практиканта характеристика студента-практиканта фізичної культури характеристика студента-практиканта фізичної культури

  Джерело: характеристика студента-практиканта фізичної культури

 • Також ви можете прочитати