• Характеристика на студента

  Характеристика на студента. Цикли дисциплін. Навчально-методичні

  16.09.2015

  Характеристика на студента

  Загальні відомості про студента:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дата народження.

  Ставлення студента до навчання:

  • мотиви навчання;
  • переважаючі оцінки;
  • улюблені предмети;
  • бажання вчитися краще;
  • ставлення до успіхів і не-успіхів у навчанні;
  • прагнення виконувати всі вимоги та рекомендації викладачів;
  • свідомість суспільної та особистої значущості учення.

  Рівень сформованості навичок навчально-пізнавальної діяль-ності студента:

  • вміння планувати навчальну роботу, навички планування навчальної і трудової діяльності;
  • уміння виділяти головне в навчальному матеріалі; прагнення виділяти і пояснювати найбільш суттєве, робити узагальнення, висновки;
  • уміння здійснювати самоконтроль в навчанні, самостійно організовувати свій навчальний працю (вказати рівень зібраний-ності, уважності; вміння працювати зосереджено);
  • рівень наполегливості в навчанні: наполегливість у досягненні постав-встановленої мети, прагнення долати труднощі в навчанні, в особистій поведінці, відволікають від навчання впливу.

  Особливості темпераменту студента і його психічних процесів:

  • тип темпераменту;
  • сила, врівноваженість і рухливість нервових процесів;
  • переключення з одного виду роботи на інший;
  • стомлюваність;
  • стабільність в прояві настрою;
  • особливості пам’яті, уваги, мислення, уяви;
  • емоційних процесів.

  Провідні інтереси і схильності:

  • широта, стійкість і спрямованість інтересів;
  • захопленість учня якимось навчальним предметом, видом позаурочної діяльності;
  • реалізація інтересів і схил-ностей в заняттях в гуртках, факультативах, участі в олімпіадах і конкурсах, у роботі саме по-освіти, прагнення поділитися своїми знаннями та вміннями з товаришами, в оформленні та обладнанні кабінетів;
  • наявність нагород за успіхи в урочної та позаурочної навчальної роботи;
  • зв’язок інтересів з вибором майбутньої професії.

  Основні риси характеру та морально-вольові якості:

  • цілеспрямованість, наполегливість, організованість, правдивість, принциповість, самокритичність, скромність, колективізм, товариськість, почуття товариства, чуйність, ввічливість та ін;
  • свідома дисципліна (при не-обхідності відзначити рівень дисциплінованості і наявні дисциплінарні порушення), нетерпимість до проявів недисцип-линированности;
  • турбота про суспільному надбанні;
  • сте-пінь розвиненості почуття боргу;
  • вольові якості (сміливість, рішучість, наполегливість, самовладання).

  Громадська і трудова активність студента:

  • бажання брати участь у групових справах;
  • ступінь активності у громадській роботі;
  • ініціативність і самостійність у громадських справах;
  • розвиток організаторських якостей (вміння залучити до роботи інших студентів);
  • ставлення до фізичного і суспільно корисної праці, до роботи по самообслуговуванню;
  • сумлінність у виконанні громадських доручень, відповідальність, прагнення добровільно включатися до справи;
  • зацікавленість у справах колективу;
  • вміння довести почату справу до кінця.

  Культурний кругозір:

  • культура мовлення;
  • начитаність студента, регулярність читання;
  • широта і стійкість його читацьких інтересів;
  • вміння бачити і розуміти прекрасне в мистецтві і навколишнього життя;
  • художні здібності, наявні у студента, і форми їх реалізації.

  Взаємовідносини учня з колективом групи:

  • ставлення до нього товаришів;
  • користується авторитетом у групі та у внеколледжевских об’єднаннях;
  • ступінь товариськості;
  • його ставлення до товаришів;
  • його місце в колективі групи;
  • взаємини з батьками, викладачами, дорослими.

  Стан здоров’я:

  • хронічні захворювання;
  • фізичний розвиток;
  • ставлення до занять фізкультурою і спортом;
  • участь у спортивних змаганнях за честь групи та коледжу;
  • вид спорту, яким захоплюється студент;
  • заняття в суперечку-тивних гуртках та секціях;
  • наявні нагороди за спортив-ві досягнення.

  Професійна спрямованість:

  • основні види праці;
  • професії, якими цікавиться.

  Рекомендації студенту щодо подальшої роботи:

  • над своїм характе-ром;
  • вдосконаленням переваг;
  • роботі над недоліками.

  Короткий опис статті: характеристика на студента План написання характеристики Характеристика на студента

  Джерело: Характеристика на студента :: Цикли дисциплін: Навчально-методичні комплекси

  Також ви можете прочитати