Банківські документи . Зразок, бланк, форма, 2016

04.07.2016

Банківські документи

Банки здійснюють операції по рахунках на підставі розрахункових документів. Розрахунковий документ є оформлене у вигляді документа на паперовому носії або, у встановлених випадках, електронного платіжного документа:

 • розпорядження платника (клієнта чи банку) про списання грошових коштів зі свого рахунку і їх перерахування на рахунок отримувача коштів;
 • розпорядження отримувача коштів (стягувача) на списання грошових коштів з рахунку платника і перерахування на рахунок, вказаний одержувачем коштів (стягувачем).

При здійсненні безготівкових розрахунків у формах, передбачених у пункті 1.2 цієї частини Положення, використовуються такі розрахункові документи:

 • платіжні доручення;
 • акредитиви;
 • чеки;
 • платіжні вимоги;
 • інкасові доручення.

Розрахункові документи на паперовому носії оформляються на бланках документів, включених в Загальноросійський класифікатор управлінської документації (далі — ОКУД) ОК 011-93 (клас «Уніфікована система банківської документації»).

Банківські документи для здійснення безготівкових розрахунків

Бланки розрахункових документів виготовляються у друкарні або з використанням електронно-обчислювальних машин.

Допускається використання копій бланків розрахункових документів, отриманих на розмножувальної техніки, за умови, якщо копіювання відбувається без спотворень. Відхилення від встановлених розмірів можуть складати не більше 5 мм за умови збереження їх розташування і розміщення бланків розрахункових документів на аркуші формату А4. Оборотні боку бланків розрахункових документів повинні залишатися чистими.

Розрахункові документи на паперовому носії заповнюються із застосуванням пишуть або електронно-обчислювальних машин шрифтом чорного кольору, за винятком чеків, які заповнюються ручками з пастою, чорнилом чорного, синього або фіолетового кольору (допускається заповнення чеків на друкарській машинці шрифтом чорного кольору). Підписи на розрахункових документах проставляються ручкою з пастою або чорнилом чорного, синього або фіолетового кольору. Відбиток печатки та відбиток штампа банку, що проставляються на розрахункових документах, повинні бути чіткими.

При заповненні розрахункових документів не допускається вихід текстових і цифрових значень реквізитів за межі полів, відведених для їх створення. Значення реквізитів повинні читатися без утруднення.

Підпису, печатки і штампи повинні проставлятися у призначених для них полях бланків розрахункових документів.

Розрахункові документи повинні містити такі реквізити (з урахуванням особливостей форм та порядку здійснення безготівкових розрахунків):

 • а) найменування розрахункового документа і код форми по ОКУД ОК 011-93;
 • б) номер розрахункового документа, число, місяць і рік його виписки;
 • в) вид платежу;
 • г) найменування платника, номер його рахунку, ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) або код іноземної організації (КІО);
 • д) найменування та місцезнаходження банку платника, його банківський ідентифікаційний код (БІК), номер кореспондентського рахунку або субрахунку;
 • е) найменування одержувача коштів, номер його рахунку, ідентифікаційний номер платника податків (ІПН);
 • ж) найменування і місцезнаходження банку одержувача, його банківський ідентифікаційний код (БІК), номер кореспондентського рахунку або субрахунку;
 • з) призначення платежу. Податок, що підлягає сплаті, виділяється в розрахунковому документі окремим рядком (в іншому випадку повинна бути вказівка на те, що податок не сплачується). Особливості вказівки призначення платежу стосовно до окремих видів розрахункових документів регулюються відповідними розділами і пунктами Положення;
 • і) суму платежу, позначену прописом і цифрами;
 • ) черговість платежу;
 • л) вид операції відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку в Банку Росії і кредитних організаціях, розташованих на території Російської Федерації;
 • м) підписи (підпис) уповноважених осіб (особи) і відбиток печатки (у встановлених випадках).

Поля «Платник», «Одержувач», «Призначення платежу», «INN» (ІПН платника), «INN» (ІПН одержувача), а також поля 101 — 110 в розрахункових документах на перерахування і стягнення податкових та інших обов’язкових платежів заповнюються з урахуванням вимог, встановлених Міністерством Російської Федерації з податків і зборів, Міністерством фінансів Російської Федерації та Державним митним комітетом Російської Федерації в нормативних правових актах, прийнятих спільно або за погодженням з Банком Росії. Поля, реквізити яких не мають значень, залишаються незаповненими.

Виправлення, помарки і підчищення, а також використання коригувальної рідини в розрахункових документах не допускаються.

Розрахункові документи дійсні до пред’явлення в обслуговуючий банк протягом десяти календарних днів, не рахуючи дня їх виписки.

Розрахункові документи пред’являються в банк у кількості примірників, необхідній для всіх учасників розрахунків. Усі примірники розрахункового документа повинні бути заповнені ідентично.

Другий і наступні екземпляри розрахункових документів можуть бути виготовлені з використанням копіювального паперу, розмножувальної техніки або електронно-обчислювальних машин.

Розрахункові документи приймаються банками до виконання за наявності на першому примірнику (крім чеків) двох підписів (першої і другий) осіб, які мають право підписувати розрахункові документи, або одного підпису (при відсутності в штаті організації особи, якій може бути надано право другого підпису) і відбитка печатки (крім чеків), заявлених у картці із зразками підписів і відбитка печатки. За операціями, що здійснюються філіями, представництвами, відділеннями від імені юридичної особи, розрахункові документи підписуються особами, які уповноважені цією юридичною особою. У рамках застосовуваних форм безготівкових розрахунків допускається використання аналогів власноручного підпису у відповідності з вимогами законодавства і нормативних актів Банку Росії.

Розрахункові документи приймаються банками до виконання незалежно від їх суми.

При прийомі банком розрахункових документів здійснюється їх перевірка в відповідності з вимогами, установленими правилами ведення бухгалтерського обліку та цією частиною Положення, а також контроль на наявність у розрахункових документах інформації про платника, встановленої законодавством. Розрахункові документи, в яких вказана інформація в полі 101, підлягають перевірці на обов’язкове зазначення інформації в полях 102 — 110. Розрахункові документи, оформлені з порушенням встановлених вимог, прийманню не підлягають. Списання банком коштів з рахунку здійснюється на підставі першого примірника розрахункового документа.

Платники мають право відкликати свої платіжні доручення, одержувачі коштів (збирачі) — розрахункові документи, прийняті банком в порядку розрахунків за інкасо (платіжні вимоги, інкасові доручення), не оплачені із-за недостатності коштів на рахунку клієнта і поміщені у картотеку по позабалансовому рахунку N 90902 «Розрахункові документи, не сплачені в строк».

Невиконані розрахункові документи можуть бути відкликані з картотеки в повній сумі, частково виконані — в сумі залишку. Частковий відгук сум по розрахункових документах не допускається.

Відкликання розрахункових документів здійснюється на підставі поданого в банк заяви клієнта, складеного у двох примірниках у довільній формі, з зазначенням реквізитів, необхідних для здійснення відкликання, включаючи номер, дату складання, суму розрахункового документа, найменування платника або одержувача коштів (стягувача).

Обидва примірники заяви на відкликання підписуються від імені клієнта особами, які мають право підпису розрахункових документів, завіряються відбитком печатки подаються в банк, що обслуговує платника, — за платіжними дорученнями або одержувача коштів (стягувача) — за платіжними вимогами і інкасовим дорученнями. Один примірник заяви на відкликання поміщається в документи дня банку, другий повертається клієнту в якості розписки в отриманні заяви на відкликання.

Банк, що обслуговує отримувача коштів (стягувача), здійснює відкликання платіжних вимог і інкасових доручень шляхом направлення в банк платника письмової заяви, складеної на підставі заяви клієнта.

Відкликані платіжні доручення повертаються банками платникам; розрахункові документи, отримані в порядку розрахунків за інкасо, — одержувачам коштів (стягувачам) після їх надходження від банків, які обслуговують платників.

Повернення розрахункових документів з картотеки по позабалансовому рахунку N 90902 «Розрахункові документи, не сплачені в строк» у разі закриття рахунку клієнта здійснюється в наступному порядку.

Платіжні доручення повертаються платнику.

Розрахункові документи, що надійшли в банк в порядку розрахунків за інкасо, повертаються одержувачу коштів (стягувачам) через обслуговуючий їх банк із зазначенням дати закриття рахунку.

При поверненні розрахункових документів банком складається їх опис, що підлягає зберіганню разом з юридичною справою клієнта, рахунок якого закривається.

При неможливості повернення платіжних вимог і інкасових доручень у разі ліквідації банку одержувача (стягувача) або відсутності інформації про місцезнаходження отримувача коштів (стягувача) вони підлягають зберіганню разом з юридичною справою клієнта, рахунок якого закривається.

При поверненні прийнятих, але ще не виконаних з тих чи інших причин розрахункових документів позначки банків, що підтверджують їх прийом до виконання, перекреслюються відповідним банком. На зворотному боці першого примірника платіжної вимоги і інкасового доручення робиться відмітка про причину повернення, ставиться дата повернення, штамп банку, а також підписи відповідального виконавця і працівника. У журналі реєстрації платіжних вимог і інкасових доручень робиться запис із зазначенням дати повернення.

Короткий опис статті: форма документа Банки здійснюють операції по рахунках на підставі розрахункових документів. Розрахунковий документ є оформлене у вигляді документа на паперовому носії або, у встановлених випадках, електронного платіжного документа:

Джерело: Банківські документи | Зразок — бланк — форма — 2016

Також ви можете прочитати