4.2 Характеристика виробничого процесу а: Технічна й організаційно

30.09.2015

4.2 Характеристика виробничого процесу

Технічна й організаційно-економічна характеристика виробничого процесу на підприємстві визначається видом продукції, обсягом виробництва, типом і видом застосовуваної техніки і технології, рівнем спеціалізації. Виробничий процес складається з численних технічних, організаційно-управлінських і господарських операцій.

Виробничі процеси на підприємствах прийнято підрозділяти на два виду: оз-основні і допоміжні. До основних відносяться процеси, пов’язані безпосередньо з перетворенням предмета праці на готову продукцію (наприклад, переплавлення руди в доменній печі і перетворення її в метал; перетворення борошна в тісто, потім в спечений хліб). Вспомо-гательные процеси лише сприяють перебігу основних процесів, але самі безпосередньо в них не беруть участь (переміщення предметів праці, ремонт обладнання, прибирання приміщень тощо). Головне економічне відміну допоміжних процесів від основних полягає в розходженні місця реалізації та споживання виробленої продукції. Процеси, непо-средственно пов’язані з виготовленням кінцевого продукту, що надходить на ринок — стороннім споживачам, відносяться до основних. Процеси, в результаті яких кінцевий продукт споживається усередині підприємства, відносяться до допоміжних процесів.

Виробнича операція Виробничий процес неоднорідний. Він розпадається на безліч елементарних технологічних процедур, які здійснюються при виготовленні готового виробу. Ці окремі процедури називаються операціями.

Операція — це елементарна дія (робота), спрямоване на перетворення предмета праці та отримання заданого результату. Виробнича операція — це окрема частина виробничого процесу. Зазвичай вона виконується на одному робочому місці без переналагодження устаткування і вершается за допомогою набору одних і тих же знарядь праці.

Операції, як і виробничі процеси поділяються на: основні та вспо-могательные. При основній операції предмет обробки змінює свої форми, розміри і ка-чественные характеристики, при допоміжній — цього не відбувається. Допоміжні операції лише забезпечують нормальне протікання і виконання основних операцій. В основі організації виробничого процесу лежить раціональне поєднання в часі та просторі всіх основних і допоміжних операцій.

В залежності від виду та призначення продукції, ступеня технічної оснащеності і основного профілю виробництва розрізняють ручні, машинно-ручні, машинні і ап-паратурные операції. Ручні операції виконуються вручну з використанням простого інструменту (іноді механізованого), наприклад ручна забарвлення виробів, слюсарна обробка, налагодження і регулювання механізмів. Машинно-ручні операції здійснюються за допомогою машин і механізмів, але при безпосередній участі робітників (наприклад, перевезення вантажів на автомобілях, обробка деталей на верстатах з ручним управлінням). Машинні операції виконуються без участі або при обмеженій участі робітників.

Виконання технологічних операцій може здійснюватися при цьому в автоматичному режимі, за встановленою програмою лише під контролем робітника. Апаратурні операції протікають в спеціальних агрегатах (трубопроводах, колонах, в термічних і плавильних печах та ін). Робочий веде загальне спостереження за справністю обладнання і показаннями приладів і вносить коригування в режими роботи агрегатів у відповідності з встановленими правилами і стандартами.

Правила і форми виконання робочих операцій наведені в спеціальній технічній документації (картах виробничих операцій, інструкціях, операційних графіках). Часто виробничі операції безпосередньо пов’язуються не з обробкою вироби, а з організацією робочого місця і поділяються за окремими робітничими професіями та видами устаткування. Останнє характерно для одиничного і дрібносерійного виробництва в промисловості, а також для будівельних об’єктів і транспорту. У такому разі робітникові видається креслення на виріб або, припустимо, шляховий лист для перевезення вантажу. Відповідно до інструкції з організації робіт і рівня кваліфікації, робітник, який отримав завдання, повинен знати порядок виконання операції. Нерідко при видачі робочого завдання на ви-конання тієї чи іншої технологічної операції йому передається технічна документація, в якій міститься опис основних параметрів оброблюваного виробу і завдання виконання даної операції.

Короткий опис статті: виробнича характеристика 4.2 Характеристика виробничого процесу а: Технічна й організаційно-економічна характеристика виробничого процесу на підприємстві визначається видом продукції, обсягом виробництва, типом і видом застосовуваної техніки і технології, рівнем спеціалізації. Виробничий процес… — — 4.2 Характеристика виробничого процесу а: Технічна й організаційно-економічна характеристика

Джерело: 4.2 Характеристика виробничого процесу а: Технічна й організаційно-економічна характеристика

Також ви можете прочитати