2. ВИДИ І ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ-НАВИЧОК ЛЮДИНИ: Пізнання

05.10.2015

2. ВИДИ І ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ-НАВИЧОК ЛЮДИНИ

Пізнання властивостей людини вимагає знання видів навичок>

якими він володіє, та особливостей їх відображення в ма-

териальной середовищі. У фізіології вищої нервової діяль-

ності і психології навички ділять на сенсорні (перцептив-

ні), пов’язані з відчуттями і звані іноді чув-

чими; інтелектуальні, пов’язані з розумової діяль-

тю, і рухові (моторні). Хоча цей поділ

умовно, воно має принципове значення для розуміння

властивостей людини, насамперед способу вчинення злочину-

лення, що представляє систему рухових процедур

(дій) злочинця для реалізації злочинного задуму.

Перцептивний навик — це автоматизоване чувствен-

ве відображення добре знайомих, тобто неодноразово сприймають

нимавшихся раніше, об’єктів. Перцептивні навички лежать

в основі впізнавання людей, предметів, явищ, подій

реального світу. Зір, дотик, слух, нюх, смак —

суть канали отримання інформації про зовнішнє середовище, мыслен-

ві образи накопичуються в пам’яті людини (сліди пам’яті)

і утворюють джерело ідеальної інформації про властивості

людини. І. П. Павлов з цього приводу зауважував. Перцептив-

ві навички дозволяють отримувати інформацію про деяких

зовнішніх ознаках предмета, про те, який він — незграбний,

круглий, гладкий, шорсткий, сухий, вологий, тихий,

важкий і т. п.

Інтелектуальний навик являє собою автоматизи-

ний прийом, спосіб вирішення раніше зустрічалася за-

дачі. Тому такий навик має заздалегідь побудований

алгоритм дій для вирішення однотипних завдань, ситуацій,

зустрічалися в минулому, оскільки вони формуються не-

усвідомлено. Так, більшість захисних рухів утворюється

підсвідомо: клишоногість при ходьбі, спектральні пере-

ходи до речі, деякі ознаки почерку, звички і мане-

ра поведінки і т. п. — також виникають несвідомо. Вони ус-

тойчивы і майже не піддаються зміні. Наприклад, право-;

окружне рух змінити на левоокружное можна лише

на невеликій ділянці тексту, як і змінити ходу-

тільки на невеликій ділянці шляху. Тому, відбираючи образ-

ци функціональних властивостей ознак (почерку, ходи,

мови), необхідно враховувати можливість умисного

їх спотворення, для чого збільшувати час відбору, кількість

зразків і використовувати, як правило, відібрані за часом

останніми.

У криміналістиці рухові властивості-навички можна

класифікувати за інших підстав, наприклад, за функціо-

Розділ IV. Сліди людини

раціональним призначенням — на локомоционные, коммуникатив-

але-мовні, професійні та навички вчинення злочину-

лений (Р. А. Самойлов, 1968), або на спортивні, навчальні,

трудові, побутові тощо; за ступенем выработанноеТ-на

вироблені і невироблені; за ступенем засвоєння і авто-

матизації-знання, вміння, навички; по збереженню під час-

мені — на стійкі (незмінні) і відносно устой-

чивые (змінюються в межах ідентифікаційного поля);

за ступенем регуляції і контролю — на неконтрольовані

свідомістю й контрольовані свідомістю і т. д.

В даний час в криміналістиці немає єдиної клас-

сификации динамічних властивостей особистості, очевидно, тому,

що зовні Проявляються рухові реакції важко опі-

сать внаслідок цілісного сприйняття руху, яке для

точного опису вимагає деталізації, дискретного підходу-

так, причому система діяльності повинна бути строго оріє-

орієнтована відносно точок відліку. Тому поки в кримі-

налистике використовують навички ходьби, листи і письмовій

мови, міміки і жестикуляції, деякі інтелектуальні

навички, які можна виміряти, описати і представити

як джерела криміналістичної інформації в уго-

ловном судочинстві.

Інтелектуальний навик як слід пам’яті являє

певний ступінь навчання, засвоєння повторюваних

дій. Доведений до досконалості, тобто автоматичного

руху, він являє прийом. В цьому плані навички є-

ються базою для формування тактики слідчих дей-

наслідків, оскільки слідча дія являє систему

ранжованих прийомів, що використовується для найбільш ефектив-

тивного досягнення мети. Інтелектуальний навик подібний

конкретною програмою, розпорядчою, як, якими середовищ-

ствами і в якій послідовності необхідно дійство-

вать в типовій ситуації. У цьому зв’язку програмування

планування розслідування являє практичну реа-

лизацию інтелектуальних навичок.

Руховий навик — це автоматизоване неодноразово

кратно здійснювалося раніше вплив суб’єкта на зовнішніх >а

ний об’єкт за допомогою рухів з метою його перетворень — 1

вання. |

Руховий навик, таким чином, є целенаправ- |

ленна перетворююча діяльність, здійснювана в ході Я

взаємодії суб’єкта з об’єктивною реальністю. Авто — Ц

матизированное вплив являє собою сутність й|

способу вчинення злочину, практичну реалізацію

цілі. Якщо інтелектуальний навик є сформиро-

асоціювався стійким знанням — як діяти, то двигун

а навичка — це безпосередня дія суб’єкта,

Розділ 16. Вчення про сліди навичок людини 241

спрямоване на зміну реального об’єкта. Звідси в псі-

Практика свідчить про те, що абсолютно одіна-

ковых способів вчинення злочинів, як і способів

діяльності взагалі, не буває.

Практичне використання функціональних властивостей чє-

дини в слідчій практиці поки ще перебуває на органо-

лептическом рівні, тому в орбіті джерел інфор-

мації знаходяться головним чином очевидці події злочину-

лення, які є джерелами ідеальних слідів. Ви-

вання матеріальних слідів функціональних властивостей вимагає

інструментальних засобів їх виявлення і фіксації,

дослідження і, головне, оцінки на основі знання таких властивостей

навичок, як динамічність, індивідуальність, стійкість,

автоматичність, варіативність, відображеність.

Динамічність навички. Фізіологією встановлена взаємо-

зв’язок психіки людини з актами його руху, Двигун-

ні, спортивні, професійні, мовні навички є-

ються актами психічної діяльності і виявляють себе

зовні рухом м’язів і скелетної основи. Ще Й. М. Січі-

нов зазначав, що всі зовнішні прояви мозкової діяч-

ності можуть бути зведені до м’язового руху. Слідів-

вательно, психічні акти зовні проявляють себе в рухи

нді м’язів або їх груп, спостерігаючи і які,

можна судити про психічні акти людини. Рухи рук,

ніг, пальців, корпусу, голови, речеобразующих органів —

все це зовнішній прояв навичок як елементів психо-

моторної діяльності. У більшості випадків вони здійс-

вляются автоматизовано як відповідні реакції на раніше

зустрічався подразник і відображають емоційний з-

стояння, що використовується при спілкуванні в якості личност-

ного джерела інформації, Отже, динамічність

навики — це його сутність, в русі він існує,

стає піднаглядним і вимірюваним.

Індивідуальність навички виражається в тому, що окремі

його елементи (деталі) внаслідок своєї оригінальності при-

знаходять значення особливостей (особливих прикмет), властивих

властивостям лише конкретної особи. Тому індивідуальн-

ність не є копіювання, повторення дії (руху)

у всіх найдрібніших подробицях, вона індивідуальна

242

Розділ IV. Сліди людини

форма діяльності, оболонка, модель накопичених досвідом

дій. Саме в цьому плані навик індивідуальний, напри-

заходів, навички ходьби, листи, конкретної професії та т. п.

Кожен пишучий виконує письмові знаки, копіюючи

їх загальну будову, форму, однак при цьому допускає якісь

власні рухові елементи, які индивидуализи-

гічні почерк. В цьому плані динамічний навик індивідуальний

як загальне. Тому ознаки навичок ділять на загальні

і приватні.

Стійкість навички — це властивість, яку необхідно

відрізняти від стійкості твердих тел. Там стійкість

забезпечує збереження в просторі зовнішніх ознак,

їх статичність. Стійкість навички — властивість, прид-

тенное людиною в результаті неодноразового повторення

і утворення динамічного стереотипу, який лише

відносно стійкий. Тому анатомічні ознаки

стійкі загалом і відносно стійкі у приватному.

Інтелектуальний стійкий навик в загальному як образ дей-

ствия. наприклад, спосіб злому замка шляхом виривання

дужки, але відносно стійкий в тій структурі рухів,

які утворюють спосіб як єдине ціле. Слідчий-

але, стійкість слід розуміти як відносну свій-

ство навички.

Автоматичність (автоматизированность) навички

особливість відносна, оскільки вона передбачає не

несвідому діяльність, а лише в якійсь мірі

безконтрольну з боку свідомості. Тому навіть високо-

автоматизовані навички, такі як почерк, хода,

можуть частково контролюватися людиною. Враховуючи це,

при відборі зразків почерку, ходи та інших динамі-

чних навичок необхідно спостерігати за діями суб’єктів

та, оскільки він може спотворювати почерк і інші свої свій-

ства-навички.

Автоматичність (автоматизированность) притаманна не всім

навичкам і залежить від виду діяльності. Так, науково-дослі-

довательская діяльність — завжди усвідомлена і не може

бути автоматизованою, тоді як виробнича або

побутова у своїх елементах повторюється неодноразово і при-

має властивість автоматизованості.

Таким чином, автоматизированность слід розуміти

як безконтрольне виконання лише окремих рухів

під взаємозалежної системи, що представляє діяльність

як закінчений акт (спосіб злому або вчинення іншої

злочину, приховування слідів тощо).

Варіативність навику є наслідок відносної

стійкості, оскільки динамічна структура навички

представляє сукупність усвідомлених і неусвідомлених елементів

Розділ 16. Вчення про сліди навичок людини 243

ментів рухів. Тому внаслідок умовнорефлекторної

діяльності навичка має інваріантністю, однак осоз-

нанная діяльність створює умови для варіантності дви-

жень, тобто навичка володіє варіативністю. Варіативність

навички слід розглядати як можливість різних

усвідомлених варіантів рухів у структурі досвіду взагалі. «

Звідси варіативність можна інтерпретувати як відповідні

реакції на зовнішні або внутрішні подразники.

Короткий опис статті: характеристика людини 2. ВИДИ І ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ-НАВИЧОК ЛЮДИНИ: Пізнання властивостей людини вимагає знання видів навичок> якими він володіє, та особливостей їх відображення в ма — териальной середовищі. У фізіології вищої нервової діяль — ності і психології навички ділять на сенсорні (перцептив — ні), пов’язані з… — — 2. ВИДИ І ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ-НАВИЧОК ЛЮДИНИ: Пізнання властивостей людини вимагає знання видів навичок> якими він

Джерело: 2. ВИДИ І ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ-НАВИЧОК ЛЮДИНИ: Пізнання властивостей людини вимагає знання видів навичок> якими він

Також ви можете прочитати